Zaproszenie do udziału w projekcie – „Zintegrowani-2edycja”, który jest skierowany dla osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-67 z województwa lubelskiego.

Zaproszenie do udziału w projekcie - "Zintegrowani-2edycja", który jest skierowany dla osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-67 z województwa lubelskiego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się i rozpowszechniania informacji na temat projektu „Zintegrowani-2edycja”, który jest skierowany dla osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-67 z województwa lubelskiego.

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020. Działanie  11.1 Aktywne włączenie Oś 11 Włączenie społeczne.

Cel projektu:

Głównym celem Projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej 75 osób (42K) wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem), zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi) w wieku 18-67 z województwa  lubelskiego, poprzez kompleksowe wsparcie w terminie 1.02.2021-31.01.2022 roku. Projekt zakłada uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji po opuszczeniu programu przez 55 UP, znalezienie zatrudnienia po opuszczeniu programu przez 19 UP oraz 10 UP poszukujących pracy.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest WYŁĄCZNIE dla osób z niepełnosprawnościami, a w szczególności:
 • osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnościami  intelektualnymi oraz osób  z niepełnosprawnościami  sprzężonymi
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenach wiejskich, tj. terenach słabo zaludnionych
 • osób niepełnosprawnych korzystających z POPŻ 2014-2020, a zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin w ramach projektu nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących
 • osób niepełnosprawnych zamieszkujących obszary objęte procesem rewitalizacji
 • osób niepełnosprawnych biernych zawodowo

Działania w projekcie:

1.Diagnoza potrzeb Uczestników Projektu poprzez stworzenie ścieżki reintegracji
2.Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym, w ramach poradnictwa specjalistycznego i treningu umiejętności społecznych
3.Zajęcia z trenerem aktywności zawodowej
4. Pośrednictwo pracy
5. Szkolenia podnoszące/uzupełniające kwalifikacje zawodowe:
 • Kucharz, Cukiernik, Piekarz, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – realizowane przez Lidera Projektu, tj. Consultor Sp. z o.o.
 • Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, Pracownik ds. rachunkowości i księgowości – realizowane przez Partnera Projektu, tj. Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw
 1. Płatne 3 miesięczne staż zawodowe

W ramach projektu zapewniamy:

 •      Stypendium stażowe 
  •    Stypendium szkoleniowe
  •    Zewnętrzne i wewnętrzne egzaminy po szkoleniach zawodowych
  •    Wyżywienie w czasie szkolenia, w przypadku zajęć stacjonarnych
  •    Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  •    Badania lekarskie 

Projekt jest realizowany w okresie od     01.02.2021r. do 31.01.2022r.

W załączniku dołączam: Regulamin rekrutacji, Formularz zgłoszeniowy, plakat i ulotkę.  

W razie pytań serdecznie zapraszam do kontaktu pod nr. telefonu 793125321 lub e-mailowo: k.kwiatek@eds-fundacja.pl

 
Z wyrazami szacunku,
Katarzyna Kwiatek
 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
ul. 3 maja 18/5a
20-078 LUBLIN, Piętro II
tel. 504403372
 
Do pobrania:
 1.  Regulamin projektu
 2.  Formularz rekrutacyjny
 3.  Plakat