Regulamin monitoringu wizyjnego

Regulamin monitoringu wizyjnego

R E G U L A M I N

funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego

wokół budynku stanowiącego własność Powiatu Kraśnickiego, w którym mieści się siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku- zwany dalej „Regulaminem”

§ 1

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego wokół budynku w którym mieści się siedziba Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku – zwanego dalej  ŚDS oraz PCPR, reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
 2. Administratorem systemu monitoringu jest Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

§ 2

 1. Celem instalacji monitoringu w ŚDS oraz PCPR jest:

a)   zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

b)   zapewnienie bezpieczeństwa pracowników,

c)   ochrona mienia ŚDS oraz PCPR,

d)   zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu,  a ponadto stanowisko umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory (rejestrator).
 2. ŚDS oraz PCPR posiada monitoring  zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku)
 3. Kamery monitoringu znajdują się :
  • 3 kamery przy wejściu głównym
  • 2 kamery przy wejściu bocznym
  • 3 kamery na rogach budynku
  • Jedna kamera na środku budynku
 4. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu upoważnieni są: Pani Dyrektor ŚDS Kraśnik oraz Pani Dyrektor PCPR Kraśnik

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator uprawniony jest przetwarzać wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 10 dni  od dnia nagrania. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5

 1. Informacja   o   funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków objętych monitoringiem.
 2. Na   tablicy   ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej ŚDS oraz PCPR zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy nowy pracownik przed dopuszczeniem do pracy otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu na terenie PCPR oraz ŚDS, której wzór stanowi załącznik numer 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom takim jak w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Dyrektor udostępnia nagrania w wyżej wymienionym organom i instytucjom  w przypadkach wymaganych prawem powszechnym. W przypadku skierowania wniosku o udostępnienie lub wgląd do nagrania przez osobę fizyczną lub inny podmiot prawa cywilnego, udostępnienie lub wgląd następuje po wyrażeniu zgody przez Dyrektora  lub w przypadku jego nieobecności przez osobę przez niego upoważnioną.
 6. Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom. W przypadku  bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

§ 6

Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej ŚDS Kraśnik oraz PCPR Kraśnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 7

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora.