Przedmioty ortopedyczne

PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej  (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

DO POBRANIA

Zadanie obejmuje refundację kosztów zaopatrzenia osób niepełnosprawnych w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (takie jak pieluchomajtki, aparaty słuchowe, cewniki, wózki inwalidzkie, obuwie ortopedyczne, laski, balkoniki, protezy i inne).

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne

  lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane

  przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie

  o niepełnosprawności,

 • jeżeli przeciętny miesięczny dochód, tych osób w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

-50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
-65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia , o którym mowa w art. 1 lub art.62 ustawy,

  a w przypadku osoby , o której mowa w art. 62 ust. 3 ustawy, kopie orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem

  1 stycznia 1998r. (jeśli orzeczenie to nie utraciło swojej ważności).

 • fakturę określającą kwotę opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego

  lub inny dokument potwierdzający zakup.

 • kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie.

 • pełnomocnictwo lub postanowienie sądu (jeżeli ustanowiono pełnomocnika lub opiekuna prawnego).

Wysokość dofinansowania:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,

 • do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa we wcześniejszym punkcie wyznaczonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów

  i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit,

 • ustala się limit dofinansowania zakupu ( szczegółowe informacje w zasadach udzielania dofinansowania

  do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze).

Zakres dofinansowania:

Katalog wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie określają odrębne przepisy (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie).