Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu w Województwie Lubelskim – edycja III

SPOSÓB ZGŁASZANIA USTEREK

Usługa dostępu do Internetu Umowa od 10.05.2019 do 31.03.2021r.

Wykonawca

Zgłoszenie w:

Czas usunięcia awarii

Telefon

E-mail/ strona WWW

Red Clover

 sp. z. o.o.

W dni robocze od 8:00 do 18:00 oraz w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 16:00

Max. 1 dzień roboczy od zgłoszenia awarii

(22)270 70 09

serwis@redclover.pl

1.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność do Internetu na poziomie 99%
2.Brak limitów na transfer danych w przypadku pobierania i wysyłania
3.Minimalne prędkości usługi : pobieranie 512Kbit/s, wysyłanie 144Kbit/s
4.Wykonawca przez cały okres realizacji  Umowy zobowiązany jest nieodpłatnie do napraw gwarancyjnych urządzeń i sprzętu sieciowego (modem, router, antena wzmacniająca sygnał, okablowanie) zakres napraw obejmuje następujące czynności:

a) Diagnozę uszkodzeń

b) Wymianę uszkodzonych części lub urządzeń w miejscu instalacji urządzeń

c) Naprawę i transport z serwisu do miejsca instacji

d) Na czas naprawy Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych


Usługa serwisu oraz ubezpieczenia Umowa od 01.09.2018 do 31.03.2021r.

Wykonawca

Zgłoszenie w:

Czas usunięcia awarii

Telefon

E-mail/ strona

WWW

 

ORTI Byliński Sp. K. oraz Koncept

 Sp.z o.o

W dni robocze od 8.00 do 18.00 oraz

w soboty, niedziele i święta

Max. 2 dni robocze od zgłoszenia

awarii

(81) 442-03-39

serwis@orti.pl

 

 1.  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatnie :

a) usuwanie usterek, awarii  i problemów związanych z funkcjonowaniem systemu operacyjnego i sprzętu (jednostki centralnej komputera, monitora, klawiatury i myszy komputerowej) oraz oprogramowania dostarczanego wraz z zestawem komputerowym;

b) odwirusowanie komputerów, usuwanie nieprawidłowości działania systemu operacyjnego i oprogramowania;

c) udzielanie informacji na dedykowanej infolinii celem wyjaśnienia zaistniałych problemów.

2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy powstałych błędów w funkcjonowaniu oprogramowania, w tym do ewentualnej reinstalacji oprogramowania.

3. Wykonawca przez cały okres realizacji Umowy zobowiązany jest nieodpłatnie do napraw gwarancyjnych sprzętu (jednostki centralnej komputera, monitora, klawiatury i myszy komputerowej) zakres napraw  obejmuje następujące czynności:

a) Diagnozę uszkodzeń

b) Wymianę uszkodzonych części lub urządzenia

c) Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane przez siebie naprawy oraz użyte do naprawy części i materiały na okres 36 m-cy. od  dnia dokonania tej naprawy.

d) na czas naprawy Wykonawca zapewnia sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych

e) koszt dojazdu ekipy serwisowej w ramach napraw serwisowych, naprawą transportem sprzętu pokrywa Wykonawca

4. Zestawy komputerowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz dyski zewnętrzne przenośne objęte są ochroną ubezpieczeniową obejmującą szkody podlegające na utracie przedmiotu ubezpieczenia,  jego uszkodzeniu lub zniszczeniu wskutek przyczyny nieprzewidzianej i niezależnej od woli użytkownika końcowego. W szczególności ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku:

a) działania użytkowników sprzętu tj.: niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie;

b) działanie ognia (w tym również działanie dymu i sadzy) oraz polegające na osmaleniu, przypaleniu, a także w wyniku wszelkiego rodzaju eksplozji, implozji, bezpośredniego uderzenia pioruna, upadku pojazdu powietrznego oraz w czasie akcji ratunkowej (np. gaszenia, burzenia, oczyszczania zgliszcz);

c) działanie wody, tj. zlania wodą z urządzeń wodno – kanalizacyjnych, burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nalewnego, wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci oraz mrozu, gradu i śniegu; 

d) działanie wiatru, lawiny, osunięcie się ziemi;

e) wad produkcyjnych błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji/rękojmi;

f) zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania, zbyt wysokie lub zbyt niskie w sieci instalacji elektrycznej;

g) bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego itp.

h) akcji ratowniczej (gaszenie, rozbiórka, ewakuacja) prowadzonej w związku z jakimkolwiek zdarzeniami objętymi ochroną ubezpieczeniową.

Ponadto, proszę o zgłaszanie wszelkich niestosownych zachowań Wykonawców oraz  opóźnień w realizacji zgłoszeń serwisowych do przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Pana Łukasza Siejko ( lukasz.siejko@lubelskie.pl  0-81 537 16 34) lub Pana Krzysztofa Ławnika ( krzysztof.lawnik@lubelskie.pl  0-81 537 16 45)