Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kraśniku

Uchwała Nr 85- 312/12
Zarządu Powiatu w Kraśniku
z dnia 26 lipca 2012 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z pózn. zm.), Ząrzad
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwalić Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kraśniku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2

Traci moc Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do uchwały
Nr 207-544/10 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 15 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Kraśniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

1.Pan Tadeusz Wojtak
2.Pan dr Jarosław Czerw
3.Pani Agnieszka Orzeł – Depta
4.Pan Andrzej Maj
5.Pan Stefan Stachula