Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kraśniku

Uchwała Nr 145-443/2020

Zarządu  Powiatu w Kraśniku

z dnia 22 grudnia 2020r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

Na podstawie art.33 i 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz.920), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc:

1) Uchwała Nr 85-312/12 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,

2) Uchwała Nr 184-658/14 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 4 września 2014r.
w sprawie zmiany uchwały nr 85-312/12 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku,

3) Uchwała Nr 113-581/2017 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 25 października 2017r.
w sprawie zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021r.

Zarząd Powiatu:

  1. Pan Andrzej Rolla ……………………………..
  2. Pan Andrzej Cieśla ………….…………………
  3. Pan Roman Bijak ……………………….…..….
  4. Pan Marek Kołtun ………………………………
  5. Pan Grzegorz Przywara ……………………