Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Regulamin organizacyjny Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Kraśniku

Uchwała Nr /2021

Zarządu  Powiatu w Kraśniku

z dnia……………….. 2021r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

 

Na podstawie art.33 i 36 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020r., poz.920, z 2021r. poz.1038), Zarząd Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje:

 

  • 1

Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

  • 2

Traci mocUchwała Nr 145-443/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 22grudnia 2020r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.

  • 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Kraśniku.

 

  • 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zarząd Powiatu w Kraśniku:

 

 

  1. Pan Andrzej Rolla ………..……….….….
  2. Pan Andrzej Cieśla….……….………..….
  3. Pan Roman Bijak……….………….….…..
  4. Pan Marek Kołtun.……………………….
  5. Pan Henryk Flis………….……….…..…..