Bariery techniczne

BARIERY TECHNICZNE​

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej  (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

Przeszkody wynikające z braku zastosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

 • jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie   podstawowych, codziennych czynności

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel   dofinansowanie,

 • jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków  Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Wysokość dofinansowania:

 • do 50% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków:

 • wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego

 • wnioski rozpatrywane są według kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych PCPR środków finansowych

 • wnioski rozpatrywane są przez Komisję ds. opiniowania wniosków o udzielenie dofinansowania osobom niepełnosprawnym na likwidację barier architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 • rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną.

Zakres dofinansowania:

 • glukometr mówiący

 • ciśnieniomierz mówiący

 • urządzenia do wykrywania przeszkód

 • tabliczka Hebold`a, przyrząd do podpisywania się

 • termometr (brajlowski, mówiący lub o podwyższonym polu odczytu)

 • waga (z odczytem brajlowskim, powiększonym lub mówiącym)

 • siedzenie wannowe

 • leżak kąpielowy

 • rolator

 • wózek sanitarno-kąpielowy lub krzesło toaletowe

 • podnośnik wannowy

 • schodołaz, transporter schodowy i inne urządzenia służące przemieszczaniu się

 • szyny najazdowe

 • system automatycznego otwierania drzwi do garażu i/lub bramy wjazdowej (dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim)

 • inne przedmioty i urządzenina nie wymienione w katalogu, uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawnośći

 

Dofinansowaniu nie podlega sprzęt AGD, gdyż są to przedmioty przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom niepełnosprawnym czy pełnosprawnym.

Do PCPR należy rozstrzygnięcie w jakim przypadku zakup tego sprzętu będzie likwidacją bariery dla konkretnej osoby niepełnosprawnej.