Bariery w komunikowaniu się

BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej  (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

DO POBRANIA

To ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne
(w tym dzieci i młodzież):

 • posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne,

 • jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a realizacja umożliwi lub

  w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej porozumiewanie się.

Dofinansowanie nie przysługuje:

 • osobom, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie

 • jeżeli osoba ubiegająca się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub była,

  w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po jej stronie.

Wysokość dofinansowania:

 • do 50% kosztów zadania, ale nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków:

 • wnioski przyjmowane są w ciągu całego roku kalendarzowego

 • wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania, w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych

 • rozpatrzenie wniosku może być poprzedzone wizją lokalną.

Zakres dofinansowania.

 • wyposażenie dzwonka do drzwi w sygnalizację świetlną

 • wyposażenie aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną

 • sygnalizatory optyczne do aparatów telefonicznych, tekstofonów, telefaksów i wideofonów i inne sygnalizatory optyczne zastępujące dźwięk

 • budziki świetlne i wibracyjne

 • faks, telefaks, tekstofon, wideofon

 • dostosowany aparat telefoniczny (w tym z cewką indykcyją w słuchawce, wzmacniaczem, klawiaturą brajlowską, programem udźwiękawiającym)

 • przenośne indywidualne wzmacniacze dźwięku

 • indywidualne urządzenia akustyczne przybliżające dźwięki

 • urządzenia wspomagające odbiór dźwięku z telewizora / radia

 • maszyna do pisania pismem Brajla

 • materiały optyczne i elektrooptyczne ( lupy, monookulary, okulary lornetkowe, powiększalniki telewizyjne, lupy monitorowe itp.)

 • urządzenia mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne, posiadające  interfejs dźwiękowy, brajlowski lub powiększone znaki

 • program do skanera rozpoznającego pismo Brajla

 • radio / radiomagnetofon – dla osoby z uszkodzeniem narządu wzroku (niewidomej)

 • zestaw komputerowy / przenośny komputer (za wyjątkiem osób, które kwalifikują się do pomocy finansowej w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”)

 • oprogramowanie służące komunikowaniu się

 • inne przedmioty i urządzenia nie ujęte w katalogu uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności