Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

REHABILITACJA SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych jest procesem, który zmierza do przywrócenia samodzielności społecznej osobie, która jest jej pozbawiona, a tym samym znajduje się poza nawiasem normalnego życia społecznego.

Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez:

  • wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej,
  • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
  • likwidację barier w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji,
  • kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji
    z osobami niepełnosprawnymi.