Domy Pomocy Społecznej

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy Pomocy Społęcznej to placówki świadczące usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, przeznaczone dla osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,
nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu,
którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonują 3 domy pomocy społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Kraśniku – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, dysponuje 73 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2021 wynosi 3.995,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, dysponuje 186 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2021 wynosi 3.862,00 zł

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie
przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie- 15 miejsc oraz osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie- 50 miejsc. W sumie dysponuje 65 miejscami. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w roku 2021 wynosi 5.050,00 zł.

Kierowanie do domu pomocy społecznej.

Do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku (podania) osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu; w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – wniosek składa przedstawiciel ustawowy. Następnie pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej przeprowadza u osoby zainteresowanej wywiad środowiskowy (rodzinny), ustala dochód osoby zainteresowanej na podstawie: decyzji organu emerytalno – rentowego lub decyzji o przyznaniu zasiłku stałego wyrównawczego lub renty socjalnej.

Skierowanie osoby do domu pomocy społecznej następuje w drodze postępowania administracyjnego zakończonego decyzją, od której przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
Opłaty: Interesanci opłat nie ponoszą.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi): Do 30 dni od daty wpływu kompletu dokumentów
z ośrodka pomocy społecznej.


Inne wskazówki, uwagi:

W przypadku osób ubezwłasnowolnionych opiekun prawny musi mieć zgodę Sądu Rodzinnego na umieszczenie podopiecznego w domu pomocy społecznej.

Umieszczanie w domu pomocy społecznej.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekującychoraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą :

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty   nie może być niższa niż 300 % tego kryterium

  (701,00zł x 300% = 2103,00zł)

 • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca

  po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę

  w rodzinie (528,00zł x 300% = 1584,00zł)

3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2
Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności, jeżeli:

 • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;

 • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;

 • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;

 • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o pomocy społecznej (tekst jed. Dz.U. z 2018r., poz. 1508 z póź. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społeczne (Dz.U. z 2018r., poz.734).