Usamodzielnienia

USAMODZIELNIENIA

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia

 1. przyznaje się pomoc na:
 2. a) kontynuowanie nauki,
 3. b) usamodzielnienie,
 4. c) zagospodarowanie;
 5. udziela się pomocy w uzyskaniu:
 6. a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
 7. b) zatrudnienia;
 8. zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Obowiązki osoby usamodzielnianej:

 • co najmniej na rok przed 18 rokiem życia wskazuje Dyrektorowi PCPR właściwego do ponoszenia wydatków na finansowanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie osobę, która podejmie się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawi pisemną zgodę tej osoby;
 • co najmniej na miesiąc przed ukończeniem 18 roku życia składa Indywidualny Program Usamodzielnienia do zatwierdzenia przez Dyrektora PCPR. IPU opracowywane jest przez osobą usamodzielnianą wspólnie z opiekunem usamodzielnienia lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej;

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie i na zagospodarowanie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego IPU.

Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie następuje w drodze decyzji.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie jest przyznawana osobie, która przebywa                   w pieczy przez okres, co najmniej:

 • 3 lat – w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną;
 • 1 roku- w przypadku osoby usamodzielnianej, opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną.
 • Przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki:

 • przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem szkolnym przedłożonym wraz z wnioskiem o udzielenie w/w pomocy;
 • wynosi nie mniej niż 681 zł miesięcznie;
 • przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającą rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 4486 zł, jeśli przebywała w pieczy zastępczej co najmniej 3 lata:
 • w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną:
 1. nie mniej niż 8.968 zł – jeśli przebywała w pieczy zastępczej powyżej 3 lat,
 2. nie mniej niż 4.486 zł – jeśli przebywała w pieczy zastępczej od 2 do 3 lat,
 3. nie mniej niż 2.244 zł – jeśli przebywała w pieczy zastępczej poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż rok;
 • może zostać wypłacona, w zależności od ustaleń w IPU – jednorazowo lub w ratach, nie później niż do ukończenia przez osobę 26 roku życia;
 • wypłacana jest po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki (w uzasadnionych przypadkach może zostać wypłacona w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki).

Pomoc na zagospodarowanie:

 • wypłacana jest jednorazowo, nie później jednak niż do ukończenia przez osobę 26 roku życia;
 • wynosi nie mniej niż 2.039 zł;
 • wynosi nie mniej niż 4.077 zł w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • może być przyznana w formie rzeczowej;

Podstawa prawna: ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2023r.,poz.1246 ze zm.)