Usamodzielnienia

USAMODZIELNIENIA

Komu przysługuje pomoc:

 • osobie, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej,
 • osobie pełnoletniej opuszczaającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Warunki przyznania pomocy:

osoba została umieszczona w rodzinie zastępczej lub skierowana na pobyt całodobowy do w/w placówek na podstawie orzeczenia sądu,

 • osoba przebywała w rodzinie zastępczej lub placówce, co najmniej rok,
 • osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji,
 • jej dochód nie przekracza w przypadku osoby:
– samotnie gospodarującej 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą,  tj. obecnie 954 zł ( 200% x 477 zł ),
– w rodzinie 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
tj. obecnie 702 zł (200% x 351 zł ).

Pozostałe warunki udzielenia pomocy:

 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby,
 • opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • zobowiązanie się przez osobę usamodzielnianą do realizacji programu usamodzielnienia,
 • zatwierdzenie programu przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Opiekun usamodzielnienia

Opiekunem usamodzielnienia może być, po wyrażeniu zgody, jedno z rodziców zastępczych, dyrektor placówki rodzinnej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny placówki albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie,
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz gminą,
 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • dokonywanie wraz z osobą usamodzielniana zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia w przypadku zmian w sytuacji życiowej wychowanka,
 • dokonanie wraz z osobą usamodzielnianą i Dyrektorem PCPR oceny końcowej programu usamodzielnienia.

Rodzaje pomocy:

Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą w formie pracy socjalnej, która ma na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem a także:

Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki – pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc przyznaje się na czas trwania nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia – po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki, wysokości pomocy 494,10 zł miesięcznie,

Pomocą pieniężną na usamodzielnienie – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. Dodatkowym warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, m.in. na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wysokości pomocy uzależniona jest od okresu pobytu w rodzinie zastępczej lub w placówce i wynosi od 1647 zł do 6588zł,

Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w jej skład mogą wchodzić: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia. Pomoc wypłacana jest zgodnie z miejscem osiedlenia,
Pomocą w uzyskaniu zatrudnienia – pomoc polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z jego możliwościami i dążeniami w celu uzyskania zatrudnienia, pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym.

Grupa wsparcia

W PCPR funkcjonuje grupa wsparcia dla osób usamodzielnianych. Spotkania grupy odbywają się przynajmniej raz w miesiącu, w godzinach popołudniowych. Celem spotkań jest wzajemne dzielenie się członków grupy doświadczeniem w pokonywaniu problemów, wsparcie emocjonalne, zwalczanie bezradności życiowej oraz poszukanie wspólnymi siłami rozwiązań, budowanie siły, nadziei i wpływu na własne życie oraz poczucia własnej wartości. Tematyka spotkań jest dostosowywana do potrzeb zgłaszanych przez uczestników.

Podstawa prawna procesu usamodzielnienia:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jed. Dz. U. z 2008r. Nr 115 poz. 728 z późn. zm.),
 • Ustawa o pomocy społecznej (tekst jed. Dz.U. z 2013r., poz. 182 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 6 poz. 45 z późn. zm.).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jed. Dz. U. z 2013r. poz. 135)