Usamodzielnienia

USAMODZIELNIENIA

Komu przysługuje pomoc:

 • osobie, która osiągnęła pełnoletność w rodzinie zastępczej,
 • osobie pełnoletniej opuszczającej placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego i socjalizacyjnego, dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Warunki przyznania pomocy:

osoba została umieszczona w rodzinie zastępczej lub skierowana na pobyt całodobowy do w/w placówek na podstawie orzeczenia sądu,

 • osoba przebywała w rodzinie zastępczej lub placówce, co najmniej rok,
 • osoba jest zdolna do samodzielnej egzystencji,
 • jej dochód nie przekracza w przypadku osoby:
– samotnie gospodarującej 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą,  tj. obecnie 1552 zł ( 200% x 776zł ),
– w rodzinie 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie,
tj. obecnie 1200zł (200% x 600 zł ).

Pozostałe warunki udzielenia pomocy:

 • wskazanie przez osobę usamodzielnianą, co najmniej na dwa miesiące przed osiągnięciem przez nią pełnoletności, danych osobowych osoby, która podejmuje się pełnienia funkcji opiekuna usamodzielnienia oraz przedstawienie pisemnej zgody tej osoby,
 • opracowanie, wspólnie z opiekunem usamodzielnienia, co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, indywidualnego programu usamodzielnienia,
 • zobowiązanie się przez osobę usamodzielnianą do realizacji programu usamodzielnienia,
 • zatwierdzenie programu przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
 • złożenie wniosku o przyznanie pomocy.

Opiekun usamodzielnienia

Opiekunem usamodzielnienia może być, po wyrażeniu zgody, jedno z rodziców zastępczych, dyrektor placówki rodzinnej, pracownik socjalny powiatowego centrum pomocy rodzinie, wychowawca, psycholog lub pracownik socjalny placówki albo inna osoba wskazana przez osobę usamodzielnianą.

Do zadań opiekuna usamodzielnienia należy:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą indywidualnego programu usamodzielnienia oraz jego modyfikowanie,
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą oraz gminą,
 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • dokonywanie wraz z osobą usamodzielniana zmian w indywidualnym programie usamodzielnienia w przypadku zmian w sytuacji życiowej wychowanka,
 • dokonanie wraz z osobą usamodzielnianą i Dyrektorem PCPR oceny końcowej programu usamodzielnienia.

Rodzaje pomocy:

Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą w formie pracy socjalnej, która ma na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem a także:

Pomocą pieniężną na kontynuowanie nauki – pomoc przysługuje osobie usamodzielnianej kontynuującej naukę w gimnazjum, szkole ponadpodstawowej, szkole ponadgimnazjalnej lub w szkole wyższej. Pomoc przyznaje się na czas trwania nauki, do czasu jej ukończenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia – po przedłożeniu na początku każdego semestru zaświadczenia stwierdzającego kontynuowanie nauki, wysokości pomocy 551,10 zł miesięcznie,

Pomocą pieniężną na usamodzielnienie – w przypadku, gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wypłaca się po ukończeniu nauki. W uzasadnionych przypadkach starosta może wypłacić pomoc pieniężną na usamodzielnienie w trakcie trwania nauki. Dodatkowym warunkiem przyznania pomocy jest pisemna deklaracja osoby usamodzielnianej zawarta w indywidualnym programie usamodzielnienia, że pomoc ta zostanie przeznaczona na zaspokojenie ważnej, życiowej potrzeby osoby usamodzielnianej, m.in. na polepszenie warunków mieszkaniowych, stworzenie warunków do działalności zarobkowej, w tym podniesienie kwalifikacji zawodowych. Wysokości pomocy uzależniona jest od okresu pobytu w rodzinie zastępczej lub w placówce i wynosi od 1837 zł do 7348 zł.

Pomocą na zagospodarowanie w formie rzeczowej – w jej skład mogą wchodzić: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt, który może służyć do podjęcia zatrudnienia. Pomoc wypłacana jest zgodnie z miejscem osiedlenia,
Pomocą w uzyskaniu zatrudnienia – pomoc polega na wspieraniu wychowanka w zdobyciu kwalifikacji zawodowych, uzyskaniu odpowiedniego wykształcenia zgodnie z jego możliwościami i dążeniami w celu uzyskania zatrudnienia, pomocą w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym.

Osobie pełnoletniej opuszczającej  rodzinę zastępczą lub  rodzinny dom dziecka,  która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka)  przysługuje pomoc pieniężna na:

 • kontynuowanie nauki – w wysokości 595 zł miesięcznie, jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia
 • usamodzielnienie – przyznawane jednorazowo na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł; wysokość pomocy uzależniona jest od długości pobytu i formy opieki zastępczej, w której wychowanek przebywał:
 1. a) w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3921 zł,
 2. b) w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1961 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat,
– 3921 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

– 7839 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat.

 • zagospodarowanie – przyznawane jednorazowo w wysokości 1782 zł (3563 zł – w przypadku pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności) w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia; przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1200 zł. Pomoc na zagospodarowanie  przyznawana jest w powiecie osiedlenia się osoby usamodzielnianej.
Mieszkania chronione

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik podjęło do realizacji zadanie publiczne na prowadzenie mieszkań chronionych. Stowarzyszenie dysponuje mieszkaniem chronionym z przeznaczeniem dla pięciu osób. Mieszkanie zostało stworzone dla osób usamodzielnionych opuszczających pieczę zastępczą, mające na celu przygotowanie tych osób pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia.

Pobyt w mieszkaniu chronionym może maksymalnie może trwać od trzech miesięcy do maksymalnie trzech lat, przy czym okres ten powinien pokrywać się w czasie z okresem realizacji indywidualnego programu usamodzielnienia.

Osoby usamodzielniane, którym przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym ponoszą koszty jego utrzymania zgodnie z uchwałą nr XIX-200/2020 z dnia 29 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie powiatu kraśnickiego.

O pomoc w formie pobytu w mieszkaniu chronionym ubiegać się mogą osoby usamodzielniane opuszczające pieczę zastępczą, które spełniają następujące warunki:

– umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu,

– ukończyły 18 rok życia, nie ukończyły 25 roku życia,

– uczą się lub pracują,

-realizują Indywidualny Program Usamodzielnienia,

-nie posiadają innej możliwości zamieszkania i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Wniosek o pobyt w mieszkaniu chronionym wraz z załącznikami należy pobierać w Programie SOS Wioski Dziecięce Kraśnik ul. Gmeinera 8J, Kraśnik, tel. 882-133-385

Podstawa prawna procesu usamodzielnienia:
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2022r. poz. 2268 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2004r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. z 2012 r. poz. 954).
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022r. poz. 447).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych.
 • Uchwała Nr XIX-200/2020 Rady Powiatu w Kraśniku z dn. 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych na terenie powiatu kraśnickiego.