Organizowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Organizowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Zasady udzielania dofinansowania na organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

I.      Warunki, jakie muszą spełniać Wnioskodawcy

1. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli:

 • prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

 • udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

 • udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

2. Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli:

 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu,

 • zawarte we wniosku informacje są niezgodne z prawdą,

 • złożony wniosek jest niekompletny, z zastrzeżeniem rozdz. II, ust. 3.

3. Wniosek osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej o dofinansowanie ze środków Funduszu powinien między innymi zawierać:

 • status prawny i podstawę działania,

 • dane osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy w sprawie,

 • dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

4. W przypadku gdy Wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz.162, ze zm.), do wniosku dołącza:

 • zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
 • informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

5. Oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy.

6. W przypadku gdy Wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej, do wniosku dołącza:

 • potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
 • informacje o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
 • informacje, o której mowa w ust. 4.

II. Tryb składania wniosku o udzielenie dofinansowania.

 1. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
 2. Wnioski niekompletne podlegają uzupełnieniu w terminie określonym przez PCPR. Nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie wyklucza wniosek z realizacji w danym roku kalendarzowym.
 1. Realizacja wniosków następuje w miarę posiadanych przez PCPR środków finansowych, po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały określającej zadania, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe.

 2. Przekazanie środków funduszu następuje zgodnie z warunkami umowy.

 3. Wnioskodawca przedstawiając rozliczenie końcowe, składa ponadto oświadczenia dotyczące:

 • sprawdzenia prawidłowości przyjętych do rozliczenia i przedstawionych w zestawieniu dokumentów finansowych pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalno – prawnym,
 • opłacenia zobowiązań wynikających z przedstawionych w rozliczeniu dokumentów finansowych,
 • przyjęcia do ewidencji uzyskanych środków trwałych i innych składników majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   6. Uznaje się za zasadne wydatki, które:

 • są niezbędne do realizacji zadania,
 • zostały uwzględnione w preliminarzu,
 • spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów
 • z danych nakładów,
 • zostały faktycznie poniesione, w okresie którego dotyczy umowa.

III. Wysokość dofinansowania.

 1. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia i obejmuje wyłącznie koszty udziału osób niepełnosprawnych w zadaniu.

 2. Dofinansowaniem mogą być objęte koszty udziału niezbędnych opiekunów w planowanej imprezie (do 20% liczby osób niepełnosprawnych), jednakże celowość takiego dofinansowania rozważa organ podejmujący decyzję.

 3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z przygotowaniem wniosku.

 4. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

 5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przed zawarciem umowy.

 6. Udzielenie dofinansowania następuje na podstawie pisemnej umowy.

 7. Przekroczenie kosztów ponad wysokość określoną w umowie, także w przypadku, gdy do prawidłowej realizacji zadania niezbędne było korzystanie z dodatkowych usług czy zakupu materiałów, nie może być pokryte ze środków PFRON.