Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), zwana dalej „ustawą”.
 • Uchwała Nr IX-62/2015 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku.

Zgodnie z przepisami ustawy organ wykonawczy właściwej jednostki samorządu terytorialnego na wspólny wniosek co najmniej 5 organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, które prowadzą działalność na terenie powiatu kraśnickiego tworzy w terminie 2 miesięcy od dnia wpłynięcia wniosku Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego, zwaną dalej Radą Powiatową.

Rada Powiatowa jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym. Kadencja trwa 3 lata. W skład Rady Powiatowej wchodzi:

 • 2 przedstawicieli organu stanowiącego powiatu;
 • 2 przedstawicieli organu wykonawczego powiatu;
 • 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy, prowadzących działalność na terenie na terenie powiatu kraśnickiego.
 1. Zadania Rady Powiatowej

Do zadań Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku należy w szczególności :

 • opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
 • opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa wart.4, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3 ustawy, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3 ustawy;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart.3 ust.3 ustawy;
 • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi wart.3 ust.3 ustawy;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione wart.3 ust.3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Rada Powiatowa wydaje opinie w sprawach przewidzianych w przepisach ustawy, w formie uchwał zapadających zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy powołanych  do składu członków.

 1. Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku została powołana Uchwałą Nr 202-663/2022 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 11 stycznia 2022 roku. W skład Rady Powiatowej wchodzą następujące osoby:

 • Pan Henryk Flis – przedstawiciel Rady Powiatu w Kraśniku;
 • Pan Bogdan Zuń – przedstawiciel Rady Powiatu w Kraśniku;
 • Pan Jacek Dubiel – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Kraśniku;
 • Pan Marek Kołtun – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Kraśniku;
 • Pani Wioletta Wilkos – przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej;
 • Pan Damian Siewierski – przedstawiciel Spółdzielni Socjalnej SDESIGNw Kraśniku;
 • Pani Barbara Michota – przedstawiciel Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik;
 • Pan Jacek Aniołek – przedstawiciel Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Uśmiech” w Kraśniku”.
 1. Kontakt

Obsługę administracyjno-biurową Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego                     w Kraśniku zapewnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku z siedziba przy                             ul. Grunwaldzkiej 6, 23-204 Kraśnik.

Kontakt telefoniczny z pracownikami jednostki, którzy organizują pracę Rady Powiatowej:

 • Pani Marlena Gałat;
 • Pani Justyna Mazur.

telefon : 81 826 18 64 wew.35

e-mail : prdpp@pcpr.krasnik.pl