Sprzęt rehabilitacyjny

SPRZĘT REHABILITACYJNY​

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej  (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

DO POBRANIA

Sprzęt wspomagający proces rehabilitacji, niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych, mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia, integracji społecznej, przy uwzględnieniu potrzeb wynikających
z niepełnosprawności.

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny- przyznawane jest w oparciu o aktualne, ważne jeden miesiąc, zaświadczenie lekarskie, zgodne z indywidualnymi potrzebami i możliwościami osoby niepełnosprawnej, uzasadniające potrzebę prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (jeżeli nie straciło ważności) oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

 • jeden raz w roku – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wysokość dofinansowania:

 • Wysokość dofinansowania wynosi do 50% kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do  wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 • Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Zakres dofinansowania:

 • rower rehabilitacyjny stacjonarny

 • trenażer eliptyczny

 • ergometr

 • urządzenie do hydromasażu ozonoterapii – dla osób z porażeniem mózgowym, z głębokim  upośledzeniem umysłowym, z przykurczami kończyn, poruszających się na wózku inwalidzkim, leżących

 • łóżko rehabilitacyjne- ortopedyczne

 • piłki rehabilitacyjne

 • trenery dłoni

 • pufy, wałki, kliny, maty rehabilitacyjne

 • stepper eliptyczny

 • sztangi

 • klocki, gry wypukłe oraz zabawki dźwiękowe, logo gry dla dzieci.

 • bieżnia elektryczna

 • inne przedmioty i urządzenia nie wymienione, uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.