Turnusy rehabilitacyjne

TURNUSY REHABILITACYJNE

Wnioski można składać w wersji elektronicznej, za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl), lub w wersji papierowej  (w siedzibie PCPR w Kraśniku).

DO POBRANIA

Warunki jakie muszą spełniać wnioskodawcy:

 • O dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, orzeczenie równoważne lub orzeczenie o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy
  w gospodarstwie rolnym wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. oraz dzieci i młodzież posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
 • Dofinansowanie może zostać przyznane, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 • W przypadku przekroczenia kwot dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna ubiega się także o dofinansowanie pobytu opiekuna, a jej dochód przekracza kryterium dochodowe, wysokość dofinansowania dla opiekuna również podlega zmniejszeniu  o kwotę tego przekroczenia.

 

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

 • kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub kopię orzeczenia, lub kopię wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

Termin i miejsce wyjazdu:

Wybiera osoba zainteresowana, zgodnie ze swoimi schorzeniami, na podstawie ofert dostępnych w PCPR. Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów  są  dostępne na stronie: www.empatia.mpips.gov.pl

Wysokość dofinansowania uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
20% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionejmw zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.