Rozwój Ośrodka Interwencji w Kraśniku

 

O PROJEKCIE

Spółdzielnia Socjalna Nowy Pomysł w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt o nazwie „Rozwój Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Kraśniku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 Oś Priorytetowa VIII Zwiększenie spójności społecznej Działanie 8.8 Wsparcie rodziny i pieczy zastępczej.

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest wsparcie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, funkcjonującego w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku oraz poszerzenie jego oferty poprzez rozwój usług specjalistycznych i interwencyjnych dla osób doświadczających kryzysu w tym dla dzieci, młodzieży i rodzin doświadczających przemocy, dyskryminacji poprzez zapewnienie dostępu do usług m.in. poradnictwa specjalistycznego, psychologicznego, socjalnego, telefonicznej interwencji kryzysowej.

GRUPA DOCELOWA

Grupę docelową w projekcie stanowi 800 osób (500K i 300M) potrzebujących interwencji kryzysowej, doświadczających przemocy, w tym przemocy domowej oraz ich otoczenie, zamieszkujących, uczących się lub pracujących na obszarze powiatu kraśnickiego województwo lubelskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 1 podmiot posiadający siedzibę na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, tj. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, funkcjonujący w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Kraśniku. W ramach grupy docelowej, Wnioskodawca wraz z Partnerem, zamierzają objąć współpracą zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci (od 7 lat wzwyż) oraz młodzież.

EFEKTY, REZULTATY PROJEKTU

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę sytuacji społecznej osób m.in. poprzez:
a) rozpoczęcie nauki;
b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;
c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;
d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;
e) podjęcie wolontariatu;
f) poprawa stanu zdrowia;
g) ograniczenie nałogów;
h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnością).

ZADANIA, DZIAŁANIA

W ramach działań planowane jest przedłużenie godzin pracy Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Kraśniku w formie dyżurów tzw. „Telefonu Zaufania” . Zaplanowano również świadczenie poradnictwa psychologicznego, prawnego, specjalistycznego dla osób pochodzących z powiatu kraśnickiego doświadczających różnego rodzaju kryzysów i potrzebujących szybkiej i fachowej pomocy. Będą to porady/konsultacje udzielane przez psychologa, psychologa dziecięcego, prawnika, specjalistę do spraw uzależnień, specjalistę ds. przemocy.

W ramach projektu pomoc skierowana zostanie również dla:

– dzieci i młodzieży doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych i rodzinnych w formie grup wsparcia. Będą to systematyczne spotkania prowadzone raz w tygodniu przez psychologa, przy wsparciu asystenta (animatora).

– osób dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów życiowych w formie grupy wsparcia. Będą to systematyczne spotkania prowadzone raz na 2 tygodnie przez psychologa/psychoterapeutę.

#FunduszeEU    #FunduszeEuropejskie

 ZOBACZ PLAKAT

 

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 039 320,00 zł

WYSOKOŚĆ WKŁADU Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 982 320,00 zł