Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KRAŚNIKU

Ul. Szpitalna 4, 23-204 Kraśnik

Tel. 81 458 78 64

DO POBRANIA - orzeczenie o niepełnosprawności
DO POBRANIA - karta parkingowa
OPŁATA ZA KARTĘ PARKINGOWĄ WYNOSI 21 ZŁ. OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA RZECZ:
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAŚNIKU
UL. GRUNWALDZKA 6, 23-204 KRAŚNIK
NA KONTO:
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ: 04 8717 0009 2001 0000 0114 0001 
Załączniki do karty parkingowej:
 • zdjęce 35 x 45mm,
 • ksero orzeczenia,
 • dowód wpłaty.
DO POBRANIA - LEGITYMACJA
Załączniki do wniosku:
 • zdjęce 35 x 45mm,
 • ksero orzeczenia,

Świadczenie wspierające

Świadczenie wspierające – nowa forma pomocy od 1 stycznia 2024 r.

1 stycznia 2024 roku weszło w życie świadczenie wspierające – nowa forma pomocy skierowana bezpośrednio do dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Jego przyznanie nie będzie zależne od kryterium dochodowego, ale od określonego poziomu potrzeby wsparcia.

Wniosek o decyzję z Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wraz z kwestionariuszem samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem można składać  na wzorach druków, dostępnych w załącznikach poniżej.

Szczegółowych informacji na temat świadczenia wspierającego udzielają pracownicy Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Lublinie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 pod numerami telefonów: 81 740 66 50 lub 539 019 786.

WAŻNA INFORMACJA

Na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2023 roku o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności :

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234 i 1429), które zachowało ważność na podstawie art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852 i 1429) w brzmieniu dotychczasowym, albo którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, stanie się ostateczne.

 

ORZECZNICTWO O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO CELÓW POZARENTOWYCH

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2021 r.  poz. 857),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r., w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r., Nr 17 , poz. 162 ze zm.),
 
KTO ORZEKA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO CELÓW POZARENTOWYCH 
 
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Zespół orzeka na wniosek:
 • osoby zainteresowanej
 • przedstawiciela ustawowego tej osoby
 Wniosek można również złożyć za pośrednictwemPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Gminnego (Miejskiego) Ośrodka Pomocy Społecznej – wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu. 
 

DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

 

 1. Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niepełnosprawności.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (ważne 30 dni od daty wydania),
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Oświadczenie o miejscu pobytu stałego
 5. Aktualna dokumentacja medyczna z leczenia
 Wymagane druki do wypełnienia otrzymuje się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 
 
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
 
Wniosek o wydanie orzeczenia składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwym pod względem miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. O jego terminie jest powiadamiany listownie najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie – ocena stanu zdrowia. Jeżeli wnioskodawca nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, wtedy ocena stanu zdrowia może być przeprowadzona również bez badania jeśli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania takiej oceny. Wówczas na posiedzenie składu orzekającego powinien się stawić członek rodziny lub przedstawiciel ustawowy z dowodem osobistym swoim i wnioskodawcy. Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 
 
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECI DO 16 LAT

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zajmują się również orzekaniem o niepełnosprawności dzieci do lat 16. Zespoły orzekają na podstawie opinii (dokumentacji medycznej) wydanej przez lekarza, pierwsze kroki należy, więc skierować do specjalisty opiekującego się dzieckiem.Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Osoby takie zespoły orzekają na podstawie dokumentacji medycznej.W przypadku osób poniżej 16 roku życia wniosek o ustalenie niepełnosprawności wypełnia rodzic lub przedstawiciel ustawowy dziecka. 
 
ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy osób drugich w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekkim stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo. 
UWAGA: Orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Pracodawca musi wówczas zapewnić odpowiednie warunki pracy, uwzględniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności. 
 
CZEMU SŁUŻY ORZECZNICTWO DO CELÓW POZARENTOWYCH

Posiadanie orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień.
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych;
 • z ulg podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów;
 • w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej;
 • z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 • z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością);
                                
LEGITYMACJA            
 
Orzeczenie jest podstawą korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do wydania jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa we właściwym dla jej miejsca zamieszkania Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół. 
 
DO, KOGO MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ   
        
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem powiatowego zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania O Niepełnosprawności. Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. wojewódzkiego zespołu. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.
W związku z obowiązującą regulacją dotyczącą ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, należy pamiętać, że: 
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie zaliczające do I grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a także orzeczenie zaliczające do II grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, a także orzeczenie zaliczające do III grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 
KARTA PARKINGOWA
 
Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Kartę parkingową placówce wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.Kartę wydaje się osobie na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.Kartę parkingową wydaje się za opłatą.Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Przepis ten stosuje się również do: 

 • kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową
 • kierującego pojazdem należącym do placówki, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

 Karta parkingowa traci ważność:

 1. po upływie terminu ważności karty
 2. w przypadku zgłoszenia utraty karty organowi, który ją wydał
 3. w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał
 4. w razie likwidacji placówki, której wydano kartę
 5. w razie śmierci osoby, której wydano kartę.
 
OPŁATA ZA KARTĘ PARKINGOWĄ WYNOSI 21 ZŁ.
OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA RZECZ:
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAŚNIKU
UL. GRUNWALDZKA 6, 23-204 KRAŚNIK
NA KONTO:
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ:
04 8717 0009 2001 0000 0114 0001
 
Załączniki do karty parkingowej:
 • zdjęce 35 x 45mm,
 • ksero orzeczenia,
 • dowód wpłaty.
 
 
 
 
 
●         ●         ● 
Uwaga: Szczegółowych informacji dotyczących ulg i uprawnień w danej instytucji, udziela instytucja w której osoba niepełnosprawna ubiega się o dane ulgi i uprawnienia.
●         ●         ●  
 
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
23-204 Kraśnik, ul. Szpitalna 4
tel. 81 458 78 64
 
 
GODZINY PRACY: 
 
PONIEDZIAŁEK -7.30– 15.30
WTOREK  -7.30 – 16.00
ŚRODA -7.30 – 15.30
CZWARTEK  -7.30 – 15.30
PIĄTEK -7.30 – 15.00
 
ADRESY INSTYTUCI I ORGANIZACJI, KTÓRE MOGĄ SŁUŻYĆ POMOCĄ I PORADĄ:  
 
BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Nowogrodzka 11,
00- 513 Warszawa
Telefon (22) 529 06 01 lub (22) 529 06 00e-mail: sekretariat.bon@mpips.gov.pl
Adres do korespondencji
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawahttp://www.niepelnosprawni.gov.pl 
 
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. (22) 505 55 00
http://www.pfron.org.pl 
 
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD GŁÓWNY
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
Tel. /22/827-09-15, 827-19-56http://www.pzerii.org/ 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 9
00 – 216 Warszawa
tel. centrala: 22 831-22-71
tel. sekretariat: 22 831-33-83

http://www.pzn.org.pl/  POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁUCHYCHul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
Sekretariat: 22 831 40 71 do 73http://www.pzg.org.pl/  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM – ZARZĄD GŁÓWNYul. Oleandrów 4/10
00-629 Warszawa
tel. (22) 825 98 39
fax. (22) 825 70 50http://www.twk.org.pl