Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

POWIATOWY ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

DO POBRANIA - orzeczenie o niepełnosprawności
DO POBRANIA - karta parkingowa
OPŁATA ZA KARTĘ PARKINGOWĄ WYNOSI 21 ZŁ. OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA RZECZ:
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAŚNIKU
UL. GRUNWALDZKA 6, 23-204 KRAŚNIK
NA KONTO:
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ: 04 8717 0009 2001 0000 0114 0001 
Załączniki do karty parkingowej:
 • zdjęce 35 x 45mm,
 • ksero orzeczenia,
 • dowód wpłaty.
DO POBRANIA - LEGITYMACJA
Załączniki do wniosku:
 • zdjęce 35 x 45mm,
 • ksero orzeczenia,

ORZECZNICTWO O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO CELÓW POZARENTOWYCH

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., Nr 127, poz.2046 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1110),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 1 lutego 2002 r., w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 202 r., Nr 17 , poz. 162 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 18 grudnia 2007 r., w sprawie wykonania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.(Dz. U. Nr 250 , poz. 1875).
 
KTO ORZEKA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO CELÓW POZARENTOWYCH 
 
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności do celów pozarentowych wydaje Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.Zespół orzeka na wniosek:
 • osoby zainteresowanej
 • przedstawiciela ustawowego tej osoby
 Wniosek można również złożyć za pośrednictwemPowiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Gminnego (Miejskiego) Ośrodka Pomocy Społecznej – wówczas osoba zainteresowana albo jej przedstawiciel ustawowy musi wyrazić pisemną zgodę na złożenie wniosku w jej imieniu. 
 
DOKUMENTY WYMAGANE DO UZYSKANIA ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
Wniosek o wydanie orzeczenia powinien zawierać:
 1. imię i nazwisko wnioskodawcy, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 2. cel uzyskania orzeczenia,
 3. uzasadnienie wniosku, (czyli określenie sytuacji społecznej i zawodowej),
 4. informacje o tym czy osoba ta ubiegała się poprzednio o ustalenie niepełnosprawności i czy pobiera świadczenia z ubezpieczenia społecznego.

 Poza tym wymagane są:

 1. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się wnioskodawca (ważne 30 dni od daty wydania),
 2. inne dokumenty medyczne, umożliwiające ocenę stopnia niepełnosprawności.
 Wymagane druki do wypełnienia otrzymuje się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 
 
GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK 
Wniosek o wydanie orzeczenia składa się w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności właściwym pod względem miejsca zamieszkania wnioskodawcy.Wnioskodawca bierze udział w posiedzeniu składu orzekającego. O jego terminie jest powiadamiany listownie najpóźniej na 7 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Podczas posiedzenia przeprowadza się badanie – ocenę stanu zdrowia.Jeżeli wnioskodawca nie może uczestniczyć w posiedzeniu składu orzekającego z powodu długotrwałej i nie rokującej poprawy choroby, uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej dodatkowym zaświadczeniem lekarskim, badanie przeprowadza się w miejscu pobytu tej osoby. Ocena stanu zdrowia może być przeprowadzona również bez badania jeśli lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna posiadaną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania takiej oceny. Wówczas na posiedzenie składu orzekającego powinien się stawić członek rodziny lub przedstawiciel ustawowy z dowodem osobistym swoim i wnioskodawcy.Wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia jego złożenia. W przypadkach bardziej skomplikowanych wniosek jest rozpatrywany nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku. 
 
ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DZIECI DO 16 LAT

Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zajmują się również orzekaniem o niepełnosprawności dzieci do lat 16. Zespoły orzekają na podstawie opinii (dokumentacji medycznej) wydanej przez lekarza, pierwsze kroki należy, więc skierować do specjalisty opiekującego się dzieckiem.Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Osoby takie zespoły orzekają na podstawie dokumentacji medycznej.W przypadku osób poniżej 16 roku życia wniosek o ustalenie niepełnosprawności wypełnia rodzic lub przedstawiciel ustawowy dziecka. 
 
ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 
 
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji,
 • umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy osób drugich w celu pełnienia ról społecznych,
 • lekkim stopniu niepełnosprawności – zalicza się do niego osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Zaliczenie do stopnia niepełnosprawności może być orzeczone na stałe lub okresowo. 
UWAGA: Orzeczenie o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy. Pracodawca musi wówczas zapewnić odpowiednie warunki pracy, uwzględniające potrzeby wynikające z niepełnosprawności. 
 
CZEMU SŁUŻY ORZECZNICTWO DO CELÓW POZARENTOWYCH

Posiadanie orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala korzystać z następujących form pomocy, bądź uprawnień.
 • w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia – możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, możliwość korzystania ze szkoleń, podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych;
 • z ulg podatkowych, komunikacyjnych, zwolnienie z opłat radiowo – telewizyjnych (abonamentu), na podstawie odrębnych przepisów;
 • w zakresie rehabilitacji np. możliwość uczestniczenia w terapii zajęciowej;
 • z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby;
 • z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki;
 • z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń (np. dodatków do zasiłku rodzinnego związanych z niepełnosprawnością);
                                
LEGITYMACJA            
 
Orzeczenie jest podstawą korzystania z ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej. Organem uprawnionym do wydania jest Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Wniosek o wydanie legitymacji osoba zainteresowana składa we właściwym dla jej miejsca zamieszkania Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Druk wniosku udostępnia zespół. 
 
DO, KOGO MOŻNA SIĘ ODWOŁAĆ           
Odwołanie od orzeczenia Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty jego doręczenia. Odwołanie składa się za pośrednictwem powiatowego zespołu, który przekazuje je wraz z aktami do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania O Niepełnosprawności. Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół przysługuje odwołanie do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za pośrednictwem organu, który wydał orzeczenie tzn. wojewódzkiego zespołu. Postępowanie w sprawach odwołań jest wolne od kosztów i opłat sądowych.
W związku z obowiązującą regulacją dotyczącą ORZECZNICTWA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI, należy pamiętać, że: 
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także orzeczenie zaliczające do I grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a także orzeczenie zaliczające do II grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy oraz orzeczenie o celowości przekwalifikowania zawodowego, a także orzeczenie zaliczające do III grupy inwalidów należy traktować na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 WYBRANE ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ULGI W PKS I PKP 
 
Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego przysługują w klasie 2 wyłącznie w określonych kategoriach pociągów i na podstawie określonych rodzajów biletów. Osoba uprawniona do ulgowego przejazdu w klasie 2 na podstawie biletów jednorazowych korzystająca z przejazdu w klasie 1 zobowiązana jest do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2. Przewoźnicy wykonujący publiczny transport zbiorowy mogą wprowadzić uprawnienia do bezpłatnych albo ulgowych przejazdów dla swoich pracowników oraz emerytów i rencistów i najbliższych członków rodzin. – Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji. – Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby: 1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych – na podstawie biletów jednorazowych. Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.  Do dwóch przejazdów w ciągu roku z ulgą 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych uprawnieni są emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których pobierane są zasiłki rodzinne. – Do ulgi 49% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. – Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach innych niż osobowe oraz autobusowego w komunikacji innej niż zwykła, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. – Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych, są uprawnione osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. 

ULGI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ NA TERENIE KRAŚNIKA
 
(UCHWAŁA Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Kraśniku z dnia 25 października 2012 r.Przejazdy bezpłatne:1. Dzieci do lat 4 również z wózkami.2. Osoby, które ukończyły 75 rok życia.3. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.4. Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządów ruchu i wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym (dawna II grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe.5.. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych.6. Honorowi krwiodawcy, którzy oddali powyżej 12,5 litra krwi.7. Osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Miasta Kraśnik w dni robocze w godzinach od 7 00-15 00. Przejazdy ulgowe:1. Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.2. Uczniowie dziennych szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dziennych policealnych: społecznych, prywatnych i innych działających na podstawie zezwolenia  MEN (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia).3. Emeryci, renciści oraz osoby na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych.
Ulgi ustawowe (wynikające z ustaw szczegółowych)Przejazdy bezpłatne:
1. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych lub oddziałach specjalnych i integracyjnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania i z powrotem, prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą.
2. Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem niezawodowej służby wojskowej oraz inwalidzi będący ofiarami represji okresu wojennego i powojennego.
3. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli całkowicie „niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji”.
4. Posłowie na Sejm i Senatorowie.
5. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący. 
 
Przejazdy ulgowe:
1. Studenci szkół wyższych ( osoby kształcące się na studiach I lub IIstopnia albo jednolitych studiach magisterskich).
2. Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami.
Szczegółowe informacje: www.mpk-krasnik.pl 
 
ULGI POCZTOWE 
Operator świadczący powszechne usługi pocztowe zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych powszechnych usług pocztowych przez: 1) organizację pracy placówek operatora umożliwiającą osobom poruszającym się za pomocą wózka inwalidzkiego korzystanie z usług świadczonych przez te placówki; 2) tworzenie w placówkach operatora odpowiednio oznakowanych stanowisk obsługi osób niepełnosprawnych; 3) umieszczanie nadawczych skrzynek pocztowych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce operatora lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę; 4) doręczanie osobom: a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, b) niewidomym lub ociemniałym – na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych, w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora;5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej przesyłki niebędącej przesyłką rejestrowaną.  
 
KARTA PARKINGOWA
 
Kartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:
 • orzeczenia o niepełnosprawności
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

– wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.Kartę parkingową placówce wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, na podstawie dokumentów przedstawionych przez wnioskodawcę, przy czym na jeden pojazd wykorzystywany do przewozu osób niepełnosprawnych wydaje się jedną kartę.Kartę wydaje się osobie na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat.Kartę parkingową wydaje się za opłatą.Kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.Osoba niepełnosprawna legitymująca się kartą parkingową kierująca pojazdem samochodowym oznaczonym tą kartą, może nie stosować się do niektórych znaków drogowych dotyczących zakazu ruchu lub postoju. Przepis ten stosuje się również do: 

 • kierującego pojazdem, który przewozi osobę niepełnosprawną legitymującą się kartą parkingową
 • kierującego pojazdem należącym do placówki, przewożącego osobę mającą znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, pozostającą pod opieką takiej placówki.

 Karta parkingowa traci ważność:

 1. po upływie terminu ważności karty
 2. w przypadku zgłoszenia utraty karty organowi, który ją wydał
 3. w przypadku zwrotu karty organowi, który ją wydał
 4. w razie likwidacji placówki, której wydano kartę
 5. w razie śmierci osoby, której wydano kartę.
 
OPŁATA ZA KARTĘ PARKINGOWĄ WYNOSI 21 ZŁ.
OPŁATĘ NALEŻY UIŚCIĆ NA RZECZ:
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KRAŚNIKU
UL. GRUNWALDZKA 6, 23-204 KRAŚNIK
NA KONTO:
BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRAŚNICKIEJ:
04 8717 0009 2001 0000 0114 0001
 
Załączniki do karty parkingowej:
 • zdjęce 35 x 45mm,
 • ksero orzeczenia,
 • dowód wpłaty.
 
 
ULGI TELEKOMUNIKACYJNE
Prawo telekomunikacyjne nakłada na przedsiębiorców, oferujących usługi w ramach telefonii stacjonarnej, obowiązek zapewnienia niepełnosprawnym dostępu do tych usług. Polega to na oferowaniu:
1) urządzeń końcowych przystosowanych do używania przez osoby niepełnosprawne, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne do zapewnienia im dostępu do usługi powszechnej;
2) udogodnień ułatwiających osobom niepełnosprawnym korzystanie z usługi powszechnej.
Oznacza to np. posiadanie w ofercie aparatów ze wzmacniaczem słuchawkowym, odpowiednie oznaczenie aparatów publicznych, umożliwiające korzystanie z nich przez osoby słabowidzące, takie ich umieszczenie aby były dostępne dla osób na wózkach, oznakowanie kart telefonicznych z myślą o niewidomych, przystosowanie placówek obsługujących użytkowników do potrzeb niepełnosprawnych czyli m. in. likwidacja barier architektonicznych itp.Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może nałożyć na przedsiębiorcę świadczącego usługi telekomunikacyjne, obowiązek wprowadzenia specjalnych pakietów cenowych dla klientów o niskich dochodach (mogą to być również osoby niepełnosprawne). Operatorzy telefonii stacjonarnej i komórkowej, wywiązując się z nałożonych obowiązków, jak również z własnej inicjatywy, oferują osobom niepełnosprawnym udogodnienia i ulgi w opłatach za usługi telekomunikacyjne. Szczegółów można szukać na stronach internetowych firm telekomunikacyjnych, lub dzwoniąc na prowadzone przez operatorów infolinie. 
 
ABONAMENT ZA RADIO I TELEWIZJĘ
 
Zwalnia się od opłat abonamentowych:1. Osoby, co do których orzeczono o:
 • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 • całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub
 • znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 grudnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
2. Osoby, które ukończyły 75 lat3. Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego4. Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB)5. Osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15% oraz osoby inne wymienione w w/w ustawie.Szczegółowe informacje na stronie www.krrit.gov.pl
 
ULGOWE BILETY DO MUZEÓW 
 
Ulga w opłacie za wstęp do muzeów państwowych przysługuje osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami. Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do ulgi są legitymacje emeryckie, legitymacje rencistów lub poświadczające niepełnosprawność (wraz z dokumentem tożsamości). Bezpłatny wstęp przysługuje dzieciom do lat 7 (na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek). 
 
ZWOLNIENIE OD PODATKÓW LOKALNYCH
Od 1 stycznia 2008 r. gminy mogą (ale nie muszą) wprowadzić opłatę od posiadania psów. Z opłaty zwolnione są m.in. osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, czyli osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Należy przez to rozumieć, że zwolnienie uzyskują również osoby z równoważnymi orzeczeniami – patrz pierwszy rozdział opracowania. Zwolnienie z opłaty dotyczy posiadania jednego psa. Za jednego psa nie muszą też płacić osoby samotnie gospodarujące w wieku powyżej 65 lat. Z opłaty zwolnione są również osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji – z tytułu posiadania psa asystującego.  
 
PODATEK DOCHODOWY 
Osoba niepełnosprawna (lub utrzymująca osobę niepełnosprawną) może odliczyć niektóre wydatki od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Należą do nich między innymi:
– wydatki na przystosowanie pomieszczeń lub pojazdów do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
– zakup sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznych potrzebnych w rehabilitacji lub czynnościach życiowych,
– zakup leków związanych z niepełnosprawnością,
– koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym oraz w sanatorium.
Nie można odliczać powyższych wydatków jeśli finansowane były np. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych czy zakładowego funduszu rehabilitacji.Wydatków na cele rehabilitacyjne, które mogą uprawniać niepełnosprawnych do odliczeń, jest znacznie więcej. Wszystkie wylicza ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 26 ust. 7a).Szczegółowe informacje: www.mf.gov.pl
 
KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(Dz. U. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.). Prawa osób niepełnosprawnych gwarantowane są w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Zapewnia ona prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 pkt 2.). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym, (art. 68), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69). 
 
KARTA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475) Jednym z podstawowych dokumentów dotyczących osób niepełnosprawnych jest Karta Praw Osób Niepełnosprawnych Karta jest aktem ogólnym. Nie jest źródłem prawa, nie gwarantuje konkretnych uprawnień, można jednak oficjalnie powoływać się na nią, jako na akt uchwalony przez Sejm RP.W Karcie stwierdza się, że osoby niepełnosprawne, czyli osoby, których sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lub uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę oraz wypełnianie ról społecznych, zgodnie  z normami prawnymi i zwyczajowymi mają prawo do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia oraz nie mogą podlegać dyskryminacji. W Karcie wymienione są również prawa osób niepełnosprawnych np. dostęp do opieki medycznej i rehabilitacji, nauki w szkołach wspólnie z osobami sprawnymi oraz pełnego uczestnictwa w życiu publicznym. 
 
 
●         ●         ● 
Uwaga: Szczegółowych informacji dotyczących ulg i uprawnień w danej instytucji, udziela instytucja w której osoba niepełnosprawna ubiega się o dane ulgi i uprawnienia.
●         ●         ●  
 
POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
23-210 Kraśnik, ul. Grunwaldzka 6
tel. 081 825 – 58 -15, wew. 25, 39fax. 826-18-64 
 
 
GODZINY PRACY: 
 
PONIEDZIAŁEK -7.30– 15.30
WTOREK  -7.30 – 16.00
ŚRODA -7.30 – 15.30
CZWARTEK  -7.30 – 15.30
PIĄTEK -7.30 – 15.00
 
ADRESY INSTYTUCI I ORGANIZACJI, KTÓRE MOGĄ SŁUŻYĆ POMOCĄ I PORADĄ:  
 
BIURO PEŁNOMOCNIKA RZĄDU DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
ul. Nowogrodzka 11,
00- 513 Warszawa
Telefon (22) 529 06 01 lub (22) 529 06 00e-mail: sekretariat.bon@mpips.gov.pl
Adres do korespondencji
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawahttp://www.niepelnosprawni.gov.pl 
 
PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa
tel. (22) 505 55 00
http://www.pfron.org.pl 
 
POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW – ZARZĄD GŁÓWNY
Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa
Tel. /22/827-09-15, 827-19-56http://www.pzerii.org/ 

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH

ul. Konwiktorska 9
00 – 216 Warszawa
tel. centrala: 22 831-22-71
tel. sekretariat: 22 831-33-83

http://www.pzn.org.pl/  POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ZARZĄD GŁUCHYCHul. Białostocka 4
03-741 Warszawa
Sekretariat: 22 831 40 71 do 73http://www.pzg.org.pl/  POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM – ZARZĄD GŁÓWNYul. Oleandrów 4/10
00-629 Warszawa
tel. (22) 825 98 39
fax. (22) 825 70 50http://www.twk.org.pl