Projekt „ZA KROKIEM KROK”

Projekt "ZA KROKIEM KROK"

POWIAT KRAŚNICKI

 INFORMUJE, ŻE PROWADZI REKRUTACJĘ

 DO PROJEKTU POD NAZWĄ:

Krok za krokiem

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Powiatowe Centrum Rodziny w Kraśniku odpowiada za realizację zadania pod nazwą „Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”.

Grupę docelową stanowi 6 osób powyżej 60 roku życia (3K, 3 M), zamieszkałych na terenie powiatu kraśnickiego, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania czynności  dnia codziennego. Grupa ta zostanie objęta wsparciem dziennych usług opiekuńczych w miejscu ich zamieszkania.

Głównym rezultatem wykonania zadania będzie zachowanie lub podniesienie poziomu życia  grupy docelowej.

Szczegółowych informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa można uzyskać pod nr telefonu 81 825 58 15 wew. 38.

 Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane w terminie do końca października 2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 1;

3. Oświadczenie o spełnieniu kwalifikalności – załącznik nr 2;

4. Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik nr 3,

5. Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 3a

6. Karta oceny formalnej – załącznik nr 4;

7. Karta oceny kwalifikalności – załącznik nr 5;