Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Uchwała Nr XVI- 135/2012
Rady Powiatu w Kraśniku
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), Rada
Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr LII – 289/06 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 29 sierpnia 2006 r.
w sprawie nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku z późniejszymi
zmianami.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Gawdzik