AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

WYNIKI POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ LEKARZA MEDYCYNY PRACY

WYNIKI POSTĘPOWANIA W RAMACH PROCEDURY ROZEZNANIA RYNKU NA USŁUGĘ LEKARZA MEDYCYNY PRACY

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że w wyniku ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usługi lekarza medycyny pracy w celu realizacji zadania pod  nawą „Badania lekarskie przed stażem” dla 23 uczestników projektu pt. “Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim” nr projektu : RPLU.11.01.00-06-0009/18-00 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie, oferty na realizację zadania złożyły następujące podmioty:

  1. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ BEATA SKOWERA-SYGACZ,
  2. Janowska 91, 23-200 Kraśnik
  3. SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA GABINET REUMATOLOGICZNO – INTERNISTYCZNY LEK. MED. MIROSŁAWA BIELIŃSKA, ul. Krasińskiego 31, 23-204 Kraśnik.

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, zespół projektowy dokonał wyboru wykonawcy zadania, którym została lek. Med. Mirosława Bielińska.

Uzasadnienie: Oferta została oceniona jako najkorzystniejsza pod względem ceny.