Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

W dniu 4 września w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku nastąpiło uroczyste podpisanie umów użyczenia oraz przekazanie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego, a także środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią. Powyższy sprzęt oraz materiały zakupione zostały w związku z realizacją projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Rolla, Członek Zarządu Powiatu Pan Roman Bijak, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku Pani Ewa Nowak, Dyrektor Domu Dziecka w Kraśniku Pani Katarzyna Wójtowicz, Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka w Kraśniku Pani Anna Wilk, Dyrektor Program SOS Wioski Dziecięce Kraśnik Pan Dariusz Krysiak oraz przedstawiciele rodzin zastępczych Pani Agnieszka Młynarczyk, Pani Wioletta Rak oraz Pan Krzysztof Bielak.

Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19.

 Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez:

  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup: maseczek 11.130 szt., rękawiczek 48.730 szt., środków dezynfekcyjnych 396 litrów płynu),
  • wyposażenie sześciu  miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej tj.: trzy miejsca kwarantanny w Domu Dziecka w Kraśniku, jedno miejsce kwarantanny w Rodzinnym Domu Dziecka oraz dwa miejsca kwarantanny  –  Program SOS Wioski Dziecięce Kraśnik,
  • zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego).

Wsparciem objętych zostało:

–  56 rodzin zastępczych z powiatu kraśnickiego, do których trafi 82 laptopy;

– Dom Dziecka w Kraśniku, Rodzinny Dom Dziecka w Kraśniku, Program SOS Wioski Dziecięce Kraśnik, do których łącznie przekazanych zostanie 32 laptopy, 6 telewizorów, 3 rzutniki, 3 tablice multimedialne, 5 aparatów fotograficznych  i  4 kamery cyfrowe.

Na powyższe wsparcie Powiat Kraśnicki otrzymał środki finansowe w wysokości                459 050,00 zł.