AktualnościZa Krokiem Krok

Rekrutacja uzupełniająca do projektu „Za krokiem krok”

W związku z brakiem zgłoszenia się kandydatów na Uczestników Projektu

„Za krokiem krok” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Powiat Kraśnicki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku (Realizator Zadania numer 3) informuje, iż rekrutacja uzupełniająca zostaje przedłużona do dnia 21.08.2023 r.  

POWIAT KRAŚNICKI

 INFORMUJE, ŻE PROWADZI REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

 DO PROJEKTU POD NAZWĄ:

Za krokiem krok

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

Powiatowe Centrum Rodziny w Kraśniku odpowiada za realizację zadania pod nazwą „Dzienne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania”.

Grupę docelową stanowi 6 osób powyżej 60 roku życia (3K, 3M), zamieszkałych na terenie powiatu kraśnickiego, które potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu i wymagają opieki w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania czynności  dnia codziennego.

Głównym rezultatem wykonania zadania będzie zachowanie lub podniesienie poziomu życia grupy docelowej.

Szczegółowe informacje na temat projektu i warunków uczestnictwa można uzyskać pod nr telefonu 81 825 58 15 wew. 35.

 Zgłoszenia do udziału w projekcie będą przyjmowane do dnia 17 sierpnia 2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
  2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 1;
  3. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności – załącznik nr 2;
  4. Formularz zgłoszeniowy do projektu – załącznik nr 3,
  5. Oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 3a
  6. Karta oceny formalnej – załącznik nr 4;
  7. Karta oceny kwalifikowalności – załącznik nr 5;