PROGRAM „DOBRY START”

PROGRAM „DOBRY START”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku do dnia 30 listopada 2019 roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start.

Wnioski należy składać w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, pok. nr 128 i nr 105.

Wnioski złożone po upływie tego terminu tj. 30 listopada 2019 roku pozostaną bez rozpatrzenia.

Świadczenie dobry start stanowi rządowe wsparcie dla rodzin z dziećmi w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego i przysługuje:

 • rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,– raz w roku na dziecko;
 • osobom uczącym się będącym osobami usamodzielnianymi w rozumieniu ustawy o wspieraniu  rodziny i systemie pieczy zastępczej – raz w roku.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia;
 • przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;
 • ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego
  w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

 • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne [„tzw. zerówka”] w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub
  w innej formie wychowania przedszkolnego).

Świadczenie dobry start przysługuje  w wysokości 300 zł bez względu na dochód rodziny.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku:

 • Pani Marlena Gałat, Pani Małgorzata Matuszewska – rodzinna piecza zastępcza, tel. 81 826 18 64 wew. 35, pok. nr 128
 • Pani Agnieszka Kołtun – instytucjonalna piecza zastępcza, tel. 81 826 18 64 wew. 12, pok. nr 105
 • Pani Justyna Sosnówka – usamodzielnienia, tel. 81 826 18 64 wew. 12, pok. nr 105

Więcej informacji można także uzyskać na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl/Dobry Start

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start dostępny jest w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul Grunwaldzka 6 (pokój nr 105, 128).

DO POBRANIA