INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA „DIAGNOZA POTRZEB” W RAMACH INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY ZADANIA „DIAGNOZA POTRZEB” W RAMACH INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI REINTEGRACJI

Powiat Kraśnicki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozeznania rynku o udzielenie zamówienia na realizację usługi psychologicznej polegającej na przeprowadzeniu dla każdego uczestnika projektu diagnozy potrzeb, a następnie sporządzenie dokumentu pod nazwą Diagnoza Potrzeb jako pierwszego elementu wsparcia w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji w projekcie konkursowym „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne; Działania: 11.1 Aktywne włączenie, wypłynęły oferty od następujących oferentów:

Centrum Biznesu i Promocji Kadr, os. Słoneczne 14, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Pani Elżbieta Jata ul. Urzędowska 219, 23-200 Kraśnik
Szkolenia i Doradztwo Marek Troc, ul. Kazimierzowska 10/3 17-100 Bielsk Podlaski
Centrum Zmiany MUZA Sara Giorgi, ul. Bajki 40/27, 83-010 Rotmanka,
OPTIMAL SELECT Jolanta Stec-Stelmasik, 37-550 Radymno, ul. C.K. Norwida 1
GRUPA CSW DELTA sp.z.o.o ul. Sandomierska 26, 23-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W wyniku przeprowadzonej oceny złożonych ofert, zespół projektowy dokonał wyboru wykonawcy , którym została:
Pani Pani Elżbieta Jata, ul. Urzędowska 219, 23-200 Kraśnik
Uzasadnienie: Oferent złożył najniższą cenę.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku

Ewa Nowak