REKRUTACJA DO PROJEKTU KONKURSOWEGO POD NAZWĄ: „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”

REKRUTACJA DO PROJEKTU KONKURSOWEGO POD NAZWĄ „Wystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim"

POWIATOWE CENTERUM POMOCY RODZINIE W KRAŚNIKU

 INFORMUJE, ŻE PROWADZI REKRUTACJĘ

 DO PROJEKTU KONKURSOWEGO POD NAZWĄ:

Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych
w powiecie kraśnickim

projekt realizowany jest w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu (typ proj. 1b) jest wzrost integracji społecznej osób
z niepełnosprawnością z terenu powiatu kraśnickiego i poprawa dostępu do rynku pracy.

 Głównym rezultatem projektu jest podniesienie kwalifikacji i nabycie kompetencji osobistych przez uczestników w celu poszukiwania pracy i podjęcia zatrudnienia.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O UDZIAŁ W PROJEKCIE W 2021r.:

 • osoby z niepełnosprawnościami posiadające ważne orzeczenie o stopniu  niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, które potwierdzą stan zdrowia zaświadczeniem lekarskim od lekarza psychiatry,
 • osoby powyżej 18 roku życia,
 • osoby w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym
  i marginalizacją,
 • osoby  bierne zawodowo,
 • osoby bezrobotne,  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku,
 • osoby pochodzące z terenu powiatu kraśnickiego.

CO OFERUJEMY W RAMACH PROJEKTU:

 • Profesjonalne doradztwo psychologiczne
 • Profesjonalne doradztwo zawodowe
 • Pośrednictwo pracy
 • Indywidualne wsparcie prawne
 • Wysokiej jakości szkolenia zawodowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Staże do 6 miesięcy
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
 • Warsztaty terapeutyczno-integracyjne
 • Wsparcie mentora/coacha przez cały rok udziału w projekcie.

 

Szczegółowych informacji na temat projektu i warunków uczestnictwa
w projekcie udzielają
:

 • Pani Paulina Konefał– tel. 81 826-18-64 wew. 10
 • Pani Małgorzata Odziewa– tel. 81 826-18-64 wew. 35
 • Pani Małgorzata Matuszewska  – tel. 81 826-18-64 wew. 35
 • Pan Agnieszka Kołtun– tel. 81 826-18-64 wew. 12

Całkowita wartość projektu wynosi: 1.454.632,80 zł

 Tekst: Agnieszka Kołtun– koordynator projektu

Do pobrania:

 1. ANKIETA REKRUTACYJNA ZAŁ.5
 2. FORMULARZ POTRZEB ZAŁ. NR 3
 3. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU
 4. OŚWIADCZENIE ZAŁ. NR 2
 5. OŚWIADCZENIE ZAŁ.4
 6. REGULAMIN PROJEKTU
 7. TREŚĆ OGŁOSZENIA – SKAN