Autor: michal

Aktualności

Ogłoszenie o konsultacjach – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach

Przedmiotowe konsultacje dotyczą projektu Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi

Read More