AktualnościWystarczy chcieć - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim

Projekt „Wystarczy chcieć-kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”

Projekt „Wystarczy chcieć-kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r. realizowało projekt pod tytułem:  “Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”  nr projektu: RPLU.11.01.00-06-0009/18-00 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11; Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie.

 W projekcie uczestniczyło 72 osoby z niepełnosprawnościami (43 kobiet i 29 mężczyzn), powyżej 18 roku życia, w wieku aktywności zawodowej, zagrożone wykluczeniem społecznym i marginalizacją, które były osobami biernymi zawodowo lub osobami bezrobotnymi,  zarejestrowanymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kraśniku.

          W ramach projektu podjęto zintegrowane działania skierowane indywidualnie do 72 uczestników projektu, które obejmowały:

 • diagnozę potrzeb –Indywidualna Ścieżka Reintegracji

– 144 godz. wsparcia psychologicznego;

– 288 godzin wsparcia doradcy zawodowego;

 • wsparcie mentora/coacha – 2160 godz. pracy 3 mentorów z 72 uczestnikami projektu;
 • indywidualne wsparcie psychologiczne – 744 godz.;
 • indywidualne wsparcie prawne -118 godz;
 • indywidualne wsparcie pośrednika pracy – 213 godz.;
 • kursy/szkolenia – uczestniczyło 42 osoby; w ramach projektu zrealizowano następujące kursy/szkolenia : Prawo jazdy kat. B, Członek służby porządkowej i informacyjnej z elementami szkolenia na pracownika ochrony, Podstawy księgowości, Opiekun osób starszych, Robotnik gospodarczy, Podstawy obsługi komputera , Kucharz, Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej, Magazynier z obsługą komputera, kasy fiskalnej i wózka widłowego ,Dietetyka podstawowa, Konserwator terenów zielonych –ogrodnik, Masaż I i II stopnia, Szwaczka, Obsługa urządzeń do pielęgnacji zieleni, Pracownik biurowy z ECDL.
 • 3 dniowe wyjazdowe warsztaty terapeutyczno – integracyjne zrealizowane w Kazimierzu Dolnym (2019r.); Sandomierzu (2020r.), Kazimierzu Dolnym (2021), w których udział wzięło 61 uczestników projektu.
 • staż do 6 miesięcy wraz ze zwrotem kosztów dojazdu – skorzystało 54 uczestników projektu

Po zakończeniu realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:

 • 15 uczestników po opuszczeniu projektu podjęło zatrudnienie;
 • 29 uczestników po opuszczeniu projektu jest w trakcie poszukiwania zatrudnienia.
 • 42 uczestników projektu uzyskało kwalifikacje lub nabyło kompetencje.

Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła: 1.259.763,38zł w tym kwota dofinansowania ze środków unijnych 1.070.798,87zł ; wkład własny powiatu 188.964,51zł.