Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego w ramach środków Funduszu Solidarnościowego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku  przeprowadza diagnozę potrzeb na terenie Powiatu Kraśnickiego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu lub innym traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym bądź umiarkowanym stopniu.

W czym pomoże asystent?

  • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe ( społeczne, sportowe)
  • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
  • w załatwianiu spraw urzędowych,
  • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku zwraca się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców Powiatu Kraśnickiego o kontakt z tut. Centrum w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie zarówno osób z niepełnosprawnościami jak i asystentów.

Źródłem finansowania Programu są środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m. in. wsparcie społeczne osób z niepełno- sprawnościami.

Szczegółowe informacje dot. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2032 znajdziesz poniżej w załączniku.