Konsultacje w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2023

Konsultacje w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2023

Ogłoszenie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach.

Przedmiotowe konsultacje dotyczą projektu Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie, za pośrednictwem formularza, będącego Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 255-827/2022 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 4  listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Kraśnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami mogącymi prowadzić działalność pożytku publicznego na rok 2023”, na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, ul. Grunwaldzka 6, 23-204 Kraśnik lub poprzez e-mail: pcpr@pcpr.krasnik.pl.