AktualnościPowiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Konferencja Informacyjna Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego

Konferencja Informacyjna Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego

Na mocy ustawy  z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy starostach funkcjonują powiatowe społeczne rady do spraw osób niepełnosprawnych. Są to organy opiniodawczo-doradcze, które
w ramach ustawowego zakresu kompetencji podejmują wiele inicjatyw zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ale też są ważnym i skutecznym  reprezentantem kraśnickiego środowiska osób ze szczególnymi potrzebami w dialogu
z  władzami gmin i powiatu.

            Dowodem takiego postrzegania i wzmacniania ustawowej roli rad była zorganizowana w dniu  5 listopada 2020 r. w Lublinie Konferencja Informacyjna Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego. Konferencja to wspólny projekt  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki.

            Debata konferencyjna pozwoliła dokonać aktualnej oceny wielu spraw dotykających bezpośrednio osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny oraz przedstawić plany, jak
w najbliższych latach kształtowana będzie polityka społeczna z zakresu wyrównywania szans osób ze szczególnymi potrzebami. A potrzeb w tym zakresie jest wiele: edukacja, zatrudnienie, integracja społeczna, organizacja wsparcia poza instytucjami pomocowymi, wykorzystanie dostępnych środków finansowych w celu podniesienie jakości życia.

            W konferencji, której gospodarzami była Pani Małgorzata Romanko, dyrektorka Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie i Pani Alicja Jankiewicz Prezeska Lubelskiego Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych Sejmik Wojewódzki uczestniczył Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski oraz zaproszeni goście.

            Z uwagi na aktualne zalecenia epidemiologiczne przekaz konferencji odbywał się za pośrednictwem platformy online. Miło nam potwierdzic, iż przebieg konferencji obserwowało prawie sto osób. Poniżej przekazuję Państwu pełny zapis przebiegu konferencji.  

Kraśnik, 06.11.2020 r. Tekst: Krzysztof  Pulikowski