Aktualności

Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Powiat kraśnicki, za pośrednictwem Wojewody Lubelskiego, otrzymał wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023r.

W ramach Programu powiat kraśnicki otrzymał środki finansowe na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń zawodowej rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka, przysługujących w roku 2023, począwszy od 1 czerwca, za każdy rozpoczęty miesiąc pełnienia wskazanej funkcji.