AktualnościPowiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku

W dniu 6 listopada 2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku odbyło się I posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych kolejnej kadencji.
            Otwarcia posiedzenia dokonała Pani Katarzyna Wójtowicz – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, która serdecznie powitała przybyłego na posiedzenie powiatowej rady Starostę Kraśnickiego Pana Pawła Kudrela i członków powiatowej rady. Pierwszym i ważnym akcentem formalnym posiedzenia było wręczenie powołań nowo wybranym członkom rady. Aktu wręczenia dokonał Starosta Kraśnicki Pan Paweł Kudrel  zwracając się do zebranych podkreślił istotną rolę jaką będą wypełniać reprezentując swoje środowisko wobec administracji samorządowej i innych organów władzy publicznej.
            Następnie członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. W wyniku głosowania jawnego nowo wybrana powiatowa rada ukonstytuowała się w sposób następujący:

  1. Pani Iwona Rachoń – przewodnicząca, zgłoszona przez Stowarzyszenie „Bez granic”
    w Kraśniku.
  2. Pani Sylwia Ewa Chęć –  wiceprzewodnicząca, zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie.
  3. Pan Tadeusz Dziurda – sekretarz, zgłoszony przez Powiat Kraśnicki, Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
  4. Pani Alicja Morawska – członek, zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku.
  5. Pani Józefa Skórska – członek, zgłoszona przez Polski Związek Niewidomych. Okręg Lubelski. Koło Kraśnik.

Do zakresu działania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych należy:
a) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
b) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
c) ocena realizacji programów,        
d) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
w Kraśniku pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

            Spotkanie było wspaniałą okazją do rozmów o problemach i wyzwaniach jakie stoją przed instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami w powiecie kraśnickim.