Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W POWIECIE KRAŚNICKIM OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE MAJĄ SWOICH REPREZENTANTÓW

W poniedziałek 4 listopada 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku odbyło się inauguracyjne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych kolejnej kadencji.

Symbolicznego otwarcia posiedzenia dokonała Pani Ewa Nowak – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, która serdecznie powitała przybyłego na posiedzenie powiatowej rady Sekretarza Powiatu Pana Łukasza Skokowskiego i członków powiatowej rady. Pierwszym i ważnym akcentem formalnym posiedzenia było wręczenie powołań nowo wybranym członkom rady. Aktu wręczenia dokonał Sekretarz Powiatu Pan Łukasz Skokowski. Zwracając się do zebranych podkreślił istotną rolę jaką będą wypełniać reprezentując swoje środowisko wobec administracji samorządowej i innych organów władzy publicznej. Powiedział, że jest to duża odpowiedzialność osobista, gdyż opiniowanie uchwał, programów i podejmowanie innych działań winno przyczynić się do zwiększenia udziału środowiska osób niepełnosprawnych w dialogu społecznym i podniesienia skuteczności w bieżącym rozwiązywaniu problemów, jakie dotykają osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny.

Następnie członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych wybrali spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. W wyniku głosowania jawnego nowo wybrana powiatowa rada ukonstytuowała się w sposób następujący:

  1. Pani Alicja Morawska – przewodnicząca, zgłoszona przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku.
  2. Pani Sylwia Ewa Chęć –  wiceprzewodnicząca, zgłoszona przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie.
  3. Pani Iwona Rachoń – sekretarz, zgłoszona przez Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Kraśniku.
  4. Pani Józefa Skórska – członek, zgłoszona przez Polski Związek Niewidomych. Okręg Lubelski. Koło Kraśnik.
  5. Pani Anna Ciempiel – członek, zgłoszona przez Powiat Kraśnicki, Zarząd Powiatu w Kraśniku.       

Kolejnym punktem posiedzenia było przedstawienie roli, zadań i działań jakie podejmowała powiatowa rady minionej kadencji. W latach poprzednich podejmowane działania koncentrowały się na opiniowaniu projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych. Opiniowano również uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczane były środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu dla powiatu kraśnickiego. Członkowie rady oceniali corocznie realizację Powiatowego Programu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2016-2020 oraz podejmowali działania zmierzające do integracji społecznej osób niepełnosprawnych, w tym do udziału organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych w prezentowaniu swojego dorobku podczas „Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego”.

W planach sformułowanych na rok 2020 Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych widzi konieczność współdziałania programowego z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Kraśniku oraz prowadzenie oceny rezultatów działań na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin realizowanych w naszym powiecie w ramach programów celowych. Dotyczy to  programu „Opieka wytchnieniowa” – moduł III, programu rządowego „Dostępność Plus” na lata 2018-2025 i projektu „Wystarczy chcieć – kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w powiecie kraśnickim”.

Na zakończenie pierwszego posiedzenia Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku głos zabrała Przewodnicząca Pani Alicja Morawska. Pani Alicja serdecznie podziękowała za okazane jej zaufanie i wybór na funkcję przewodniczącej. Zadeklarowała organizowanie systematycznej pracy powiatowej rady oraz skuteczną działalność programową w ramach nadanych radzie kompetencji i uprawnień.  

© Tekst: Krzysztof Pulikowski

© Foto: Michał Botner