AktualnościPowiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku w roku 2022

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku w roku 2022

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zadania Powiatowej Rady określa art. 44b ust. 2 ww. ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku
w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.
            Zgodnie z art. 44b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zakresu działania powiatowej rady należy :

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
  w Kraśniku pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

            Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym,  tj. w 2022 roku prowadziła działania o charakterze inicjatywnym oraz konsultacyjno-opiniodawczym. Członkowie Powiatowej Rady obradowali podczas  5 posiedzeń.

 1. Posiedzenie w dniu 21.03.2022 roku zostało zorganizowane w sposób zdalny, w związku
  z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju –COVID 19. Członkom Rady dostarczony został w formie elektronicznej i papierowej projekt uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2022 roku. Projekt uchwały Rady Powiatu w Kraśniku został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób  Niepełnosprawnych.

 2. Kolejne posiedzenie odbyło się dnia 01.08.2022 roku i dotyczyło wyrażenia opinii
  o zasadności zakupu autobusu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku, busa dla Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach, busa dla Domu Pomocy Społecznej w Kraśniku oraz zasadności przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez remont dwóch łazienek oraz remont schodów przy głównym wejściu do budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku (opinie pozytywne).
  3. Posiedzenie dotyczące wyborów prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się 2 listopada 2022 roku. Zgodnie z § 2  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych prezydium powiatowej rady wybierane jest na okres jednego roku. Skład prezydium po przeprowadzonych wyborach przedstawia się następująco tj.:
 1. Pani Iwona Rachoń – Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS”
  w Kraśniku – przewodniczący.
 2. Pani Alicja Morawska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku – wiceprzewodniczący;
 3. Pani Sylwia Ewa Chęć – Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie – sekretarz.
 1. Posiedzenie w dniu 18.11.2022 roku dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określania zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2022 roku. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę.
 2. Ostanie posiedzenie, które odbyło się dnia 9.12.2022 roku dotyczyło zaopiniowania projektu uchwały Zarządu Powiatu w Kraśniku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznaczono środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające Powiatowi Kraśnickiemu według algorytmu w 2022 roku.

Ponadto członkowie Powiatowej Rady zajmowali się szeregiem innych spraw związanych
z pomocą dla osób niepełnosprawnych.