Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAŚNIKU W ROKU 2021

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAŚNIKU W ROKU 2021

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  zadania Powiatowej Rady określa art. 44b ust. 2 ww. ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.


            Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku powołany został Zarządzeniem Nr 73/2019 Starosty Kraśnickiego z dnia 16 października 2019 roku.


            W 2021 roku nastąpiła zmiana składu Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku. W związku z rezygnacją jednego z członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych  rada została uzupełniona zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2021 Starosty Kraśnickiego z dnia 2 lipca 2021 roku w sprawie uzupełnienia składu Powiatowej społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. 
           

Od dnia 02 lipca 2021 roku skład osobowy Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przedstawia się następująco:

 • Pani Sylwia Ewa Chęć – Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie,
 • Pani Józefa Skórska – Polski Związek Niewidomych. Okręg Lubelski. Koło Kraśnik,
 • Pani Alicja Morawska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
  Oddział Rejonowy w Kraśniku,
 • Pan Roman Bijak– Powiat Kraśnicki, Zarząd Powiatu w Kraśniku,
 • Pani Iwona Rachoń – Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS”
  w Kraśniku.

            Zgodnie z art. 44b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zakresu działania powiatowej rady należy:

 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu
  w Kraśniku pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

            Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym tj. w 2021 roku prowadziła działania o charakterze inicjatywnym oraz konsultacyjno-opiniodawczym. Członkowie Powiatowej Rady obradowali podczas 
9 posiedzeń  w trybie zdalnym ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na terenie kraju – COVID 19.

            Posiedzenie dotyczące wyborów prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się również w sposób zdalny. Zgodnie z § 2  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych prezydium powiatowej rady wybierane jest na okres jednego roku. Skład prezydium po przeprowadzonych wyborach przedstawia się następująco tj.:

 • Pani Iwona Rachoń – Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS”
  w Kraśniku – przewodniczący.
 • Pani Alicja Morawska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku – wiceprzewodniczący;
 • Pani Sylwia Ewa Chęć – Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie – sekretarz;

Ponadto członkowie Powiatowej Rady zajmowali się szeregiem innych spraw związanych
z pomocą dla osób niepełnosprawnych.