AktualnościPowiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku w roku 2020

Sprawozdanie z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku w roku 2020

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych , zadania Powiatowej Rady określa art.44 b ust. 2 ww. ustawy oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji trybu działania wojewódzkich, powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku powołany został Zarządzeniem Nr 73/2019 Starosty Kraśnickiego z dnia 16 października 2019 roku.

Skład Powiatowej Rady na kadencję 2019-2022:

 1. Pani Sylwia Ewa Chęć – Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie,
 2. Pani Józefa Skórska – Polski Związek Niewidomych. Okręg Lubelski. Koło Kraśnik,
 3. Pani Alicja Morawska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku,
 4. Pani Anna Ciempiel – Powiat Kraśnicki, Zarząd Powiatu w Kraśniku,
 5. Pani Iwona Rachoń – Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Kraśniku.

Zgodnie z art. 44b ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zakresu działania powiatowej rady należy :

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów,
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu w Kraśniku pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym tj. w 2020 roku prowadziła działania o charakterze inicjatywnym oraz konsultacyjno-opiniodawczym. Członkowie Powiatowej Rady obradowali podczas 3 posiedzeń. Posiedzenie dnia 12.02.2020 roku poświęcone było przedstawieniu sprawozdania z działalności Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku za rok 2019 oraz zaopiniowaniu wniosku Starosty Kraśnickiego dotyczącego dofinansowania ze środków PFRON projektów w ramach obszaru B,C,D,F,G „Program wyrównywania różnic między regionami III”, z przeznaczeniem na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej (opinia pozytywna). Kolejne posiedzenie dnia 15.04.2020 roku zostało zorganizowane w sposób zdalny, ze względu na zaistniałą sytuację epidemiologiczną na terenie kraju – COVID 19. Natomiast członkom Rady został dostarczony w formie elektronicznej oraz papierowej projekt uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznaczono środki PFRON przypadające według algorytmu w 2020 roku. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Radę. Dnia 5 listopada 2020 roku Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki zorganizowało spotkanie on-line dla członków Społecznych Rad do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w którym wzięli udział członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kraśniku. Otrzymali oni również od organizatorów pakiety informacyjne. Konferencja realizowana była w ramach zadań zlecanych Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej ze środków Województwa Lubelskiego – projekt „Pakiety Informacyjne dla członków Społecznych Rad ds. Osób Niepełnosprawnych Województwa Lubelskiego”. Ostatnie posiedzenie odbyło się również w sposób zdalny i dotyczyło wyborów prezydium Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z § 2  ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych prezydium powiatowej rady wybierane jest na okres jednego roku. Skład prezydium po przeprowadzonych wyborach pozostał bez zmian, tj. :

 1. Pani Alicja Morawska – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Kraśniku – przewodniczący;
 2. Pani Sylwia Ewa Chęć – Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” w Gościeradowie – wiceprzewodniczący;
 3. Pani Iwona Rachoń – Kraśnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „IMPULS” w Kraśniku – sekretarz.

Ponadto członkowie Powiatowej Rady zajmowali się szeregiem innych spraw związanych z pomocą dla osób niepełnosprawnych.