Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2021-2022

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2021-2022

Uchwała Nr 145-447/2020

 Zarząd Powiatu w Kraśniku

 z dnia 22 grudnia 2020r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata  2021-2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 15 ust. 1, ust. 2h i ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) w związku z  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2020r. poz. 1876) i uchwały Nr 139-421/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 27 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata  2021-2022, Zarząd Powiatu w Kraśniku uchwala, co następuje:

§ 1

  1. Rozstrzyga się otwarty konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na lata 2021-2022, przyznając dotację Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce  w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Niedźwiedzia 39, 02 -737 Warszawa, Program SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik, ul. Gmeinera 8, 23-204 Kraśnik na realizację zadania pod tytułem: „Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej”,
  2. Dotacja na realizację zadania, o którym mowa w ust. 1 wynosi:
  1. 40.000,00 zł. w 2021r.,
  2. 40.000,00zł. w 2022r.

 

§ 2

Z podmiotem, o którym mowa w § 1 ust.1 zostanie zawarta umowa określająca zakres i warunki realizacji zadania  publicznego.

§ 3

Wyniki otwartego konkursu ogłasza się niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kraśniku, na stronie internetowej, powiatkrasnik.e-bip.eu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kraśniku na tablicy ogłoszeń, na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku pcpr.krasnik.pl, na tablicy ogłoszeń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Kraśnik.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu:

  1. Pan Andrzej Rolla
  2. Pan Andrzej Cieśla
  3. Pan Roman Bijak
  4. Pan Marek Kołtun
  5. Pan Grzegorz Przywara