INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE „WIEM – ZNAM – DZIAŁAM” w okresie listopad-grudzień 2022r.

INFORMACJA O REALIZACJI PROGRAMU DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE „WIEM - ZNAM - DZIAŁAM” w okresie listopad-grudzień 2022r.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
 W KRAŚNIKU

 INFORMUJE, ŻE ROZPOCZYNA  REALIZACJĘ

PROGRAMU DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE „WIEM – ZNAM – DZIAŁAM”  

w okresie listopad-grudzień 2022r.

Głównym celem Programu jest pomoc osobom dotkniętych przemocą w rodzinie poprzez wprowadzenie działań, które będą zmierzały do odbudowania ich osobistej mocy, a co za tym idzie ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie powiatu kraśnickiego.

Program skierowany jest dla osób z terenu powiatu kraśnickiego dotkniętymi wszystkimi rodzajami przemocy  (fizycznej, emocjonalnej, finansowej, seksualnej oraz zaniedbania), w tym w szczególności:      

  1. osoby dotknięte przemocą w rodzinie, w tym między inny współmałżonkowie lub partnerzy, a także osoby starsze i niepełnosprawne,
  2. osoby zagrożone przemocą w rodzinie,
  3. świadkowie przemocy w rodzinie.

Uczestnicy, którzy zadeklarują swój udział w Programie otrzymają informacje o przyznaniu wsparcia w ramach Programu. Minimalną liczbę uczestników jednej edycji Programu określa się na pięć osób.

Realizacja Programu zależna będzie od  jego uczestników, w szczególności od:

  • Rodzaju, nasilenia doświadczanej przemocy,
  • Poziomu samoświadomości i motywacji uczestników do pracy w Programie.

W związku z powyższym uczestnik może skorzystać z takich form wsparcia jak:

  1. Wsparcie psychologiczne.
  2. Praca socjalna.
  3. Edukacja prawna.
  4. Edukacja społeczna.
  5. Grupa wsparcia.

Dla każdego z uczestników Programu przewiduje się 10 godzin zegarowych oferowanych form wsparcia. Harmonogram dla każdego z uczestników będzie określany w sposób indywidualny. W trakcie Programu mogą zostać zastosowane różne formy wsparcia, w zależności od potrzeb uczestnika.

Na koniec programu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu Programu. 

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU 665-943-069