Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Zarząd Powiatu w Kraśniku zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w konsultacjach społecznych.

Termin trwania konsultacji: 28 październik –  11 listopad 2022 roku.

            Przedmiotowe konsultacje dotyczą projektu Uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród pieniężnych Starosty Kraśnickiego za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej.

            Uwagi i propozycje należy zgłaszać pisemnie, za pośrednictwem formularza, będącego Załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr 253–822/2022 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 28  października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady, tryb przyznawania, pozbawiania oraz rodzaje i wysokość nagród pieniężnych Starosty Kraśnickiego za osiągnięte wyniki sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej, na adres: Wydział Edukacji i Sportu, Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik lub poprzez e-mail: sport@powiatkrasnicki.pl.

            W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, statutowo działające w dziedzinie sportu.