Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

KP.4121.1.2020

 

Ogłoszenie

 

o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku
w sprawie  przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kraśnickiego
na lata 2020 – 2023”.

  1. Celem konsultacji było uzyskanie opinii podmiotów wymienionych w tytule ogłoszenia działających na terenie powiatu kraśnickiego i na rzecz jego mieszkańców.
  2. Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kraśnickiego na lata 2020 – 2023”.
  3. Konsultacje trwały od dnia 1 października 2020 r. do dnia 15 października 2020 r.
  4. Podmioty wymienione w tytule ogłoszenia nie wniosły uwag do konsultowanego projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku.