Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami

Kp. 403.37.2020

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie  szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

            Informacja w przedmiocie konsultacji:

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, realizując podjętą przez Zarząd Powiatu w Kraśniku w dniu 7 grudnia 2020 roku uchwałę Nr 141-437/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury – uprzejmie informuję o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

 1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej
są zadania związane z twórczością artystyczną i kulturą.

 1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
 • numer KRS;
 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie 8 grudnia 2020 r.  – 21 grudnia 2020 r.

 1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

            Konsultacje przeprowadza się w formie:

a) pisemnego wyrażania opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały Nr 141-437/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 7 grudnia 2020 r. – kierowanymi na adres:

Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik;

b) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do uchwały Nr 141-437/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 7 grudnia 2020 r.– kierowanymi na adres: info@powiatkrasnicki.pl.

            Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren Powiatu Kraśnickiego.

 1. Adres do pobrania konsultowanego projektu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku Nr 141-437/2020 z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury można pobrać klikając tutaj

 1. Komórka Starostwa Powiatowego w Kraśniku odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik

tel. 81 826 17 92, fax. 81 825 50 52

adres e-mail: info@powiatkrasnicki.pl

Załączniki:

 1. Uchwała Rady Powiatu w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród
 2. Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie konsultacji
 3. Zał. do Uchwały Rady Powiatu w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród
 4. Zał. nr 2 ZP Formularz zgłoszenia uwag w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród