Ogłoszenie – konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Zarząd Powiatu w Kraśniku ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku.