Ogłoszenie dot. konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie dot. konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie

o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kraśnickiego na lata 2020 – 2023”

            Informacja w przedmiocie konsultacji:

Wydział Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku, realizując podjętą przez Zarząd Powiatu
w Kraśniku w dniu 30 września 2020 roku uchwałę Nr 128-390/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kraśnickiego na lata 2020 – 2023” uprzejmie informuje o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego.

 1. Przedmiot konsultacji.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kraśnickiego na lata 2020 -2023”

 1. Podmioty uprawnione do składania opinii i uwag w ramach konsultacji.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których przedmiotem działalności statutowej
są zadania związane z ochroną i opieką nad zabytkami oraz prowadzą działalność statutową
na terenie powiatu kraśnickiego.

 1. Warunki udziału w konsultacjach.

Warunkiem udziału organizacji lub podmiotu w konsultacjach jest podanie następujących informacji:

 • nazwa i adres organizacji/podmiotu;
 • numer KRS;
 • nazwisko i imię osoby zgłaszającej uwagi, uprawnionej do reprezentowania organizacji.
 1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

Konsultacje w przedmiotowej sprawie będą prowadzone w terminie:

1 października  2020 r.  –  15 października 2020 r.

 1. Forma przeprowadzenia konsultacji.

            Konsultacje przeprowadza się w formie:

 1. a) pisemnego wyrażania opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 128-390/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 30 września 2020 r. – kierowanymi na adres:

Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik;

 1. b) elektronicznego wyrażenia opinii, z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały Nr 128-390/2020 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 30 września 2020 r .– kierowanymi na adres: info@powiatkrasnicki.pl.

            Konsultacje obejmują swoim zasięgiem teren Powiatu Kraśnickiego.

 1. Adres do pobrania konsultowanego projektu.

Uchwała Zarządu Powiatu w Kraśniku Nr 128-390/2020 z dnia 30 września 2020 roku                       w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kraśniku w sprawie  przyjęcia „Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Kraśnickiego na lata 2020 -2023” można pobrać klikając tutaj

 1. Komórka Starostwa Powiatowego w Kraśniku odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji.

Wydział Promocji

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

Al. Niepodległości 20

23-204 Kraśnik

Tel. 81 826 17 92

Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dot PPOZPK na lata 2020-2023
 2. Uchwała Rady Powiatu w K-ku w sprawie przyjęcia PPOZPK na lata 2020-2023
 3. Uchwała ZP konsultacje dot PPOZPK
 4. Formularz zgłoszenia uwag dot PPOZPK na lata 2020-2023