Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju realizuje projekt „ Lubelska Akcja Aktywizacja”

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju realizuje projekt „Lubelska Akcja Aktywizacja”

Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju realizuje projekt „Lubelska Akcja Aktywizacja”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 70 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego poprzez realizację zaplanowanych działań w ramach Indywidualnej Ścieżki Reintegracji.

Do projektu kwalifikują się osoby bierne zawodowo, bezrobotne (zarejestrowane w PUP oraz niezarejestrowane w PUP) w łącznej liczbie 70:

 W tym:
    •    min 30 osób o niskich kwalifikacjach
    •    min 14 osób z niepełnosprawnościami
    •    min 35 osób korzystających z PO PŻ
    •    min 39 osób zamieszkujących na terenach słabo zaludnionych.

    Z uwagi na powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji na temat możliwości udziału w projekcie beneficjentom Państwa
    Instytucji oraz pozostałym zainteresowanym spełniającym ww. kryteria dostępu.

 Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie oraz dokumentacją rekrutacyjną pod adresem:

    http://fundacjaaktywnych.pl/lubelska-akcja-aktywizacja