Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

W dniu 18 sierpnia 2020 roku Powiat Kraśnicki przystąpił do realizacji projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 ”, na realizację którego Powiat Kraśnicki pozyskał fundusze w wysokości 401 550,00 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu  jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii COVID-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID- 19 poprzez:

  • zakup wyposażenia  na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);

  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki  z epidemią (w tym zakup : maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);

  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Realizatorem zadania jest Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Kraśniku.