Ankieta „Problemy społeczne w środowisku lokalnym”

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025 uprzejmie  prosimy o wypełnienie niniejszej  ankiety, która jest sposobem poznania opinii mieszkańców powiatu kraśnickiego o natężeniu występowania problemów społecznych w odniesieniu do swojej Gminy.

            Dziękuję serdecznie za wzajemną współpracę i możliwość poznania potrzeb społeczności lokalnej w podstawowych obszarach życia mieszkańców.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kraśniku

mgr inż. Ewa Nowak

 

  1. Jak ocenia Pani/Pan warunki życia w gminie? (w każdym obszarze proszę zaznaczyć  jedną odpowiedź)

Lokalny rynek pracy, możliwość zatrudnienia

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Wychowanie przedszkolne

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Szkolnictwo podstawowe

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Szkolnictwo ponadpodstawowe

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność kultury i rozrywki

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność sportu i rekreacji

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Pomoc społeczna

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Opieka zdrowotna

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Mieszkalnictwo

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Bezpieczeństwo publiczne

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność placówek usługowych w tym handlowych

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność sieci wodociągowej

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność sieci gazowej

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność sieci kanalizacyjnej

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność i stan sieci drogowej oraz komunikacji lokalnej

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność sieci Internet

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


2. Które problemy społeczne w Pani/Pana opinii najczęściej dotykają mieszkańców gminy? (proszę zaznaczyć od trzech do sześciu problemów)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


3. Które grupy społeczne w gminie są Pani/Pana zdaniem najczęściej zagrożone marginalizacja społeczną (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi).

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


4. Jakie problemy społeczne dotykają najczęściej osoby starsze na terenie gminy (prosimy zaznaczyć trzy najczęściej spotkane opinie).

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


  1. Czy Pani/Pana zdaniem oferta wsparcia dla osób starszych na terenie gminy jest wystarczająca?

Dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Wsparcie ze strony ośrodka pomocy społecznej

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność do domów pomocy społecznej

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Dostępność do usług opiekuńczych

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób starszych

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


6. Ile jest Pani/Pana zdaniem na terenie Pani/Pana gminy rodzin doświadczających ubóstwa (prosimy zaznaczyć właściwą odpowiedź)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


7. Jakie są, Pani/Pana zdaniem, główne przyczyny popadania rodzin w ubóstwo na terenie Pani/Pana gminy? (prosimy zaznaczyć trzy najistotniejsze przyczyny).

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


8. Jakie działania zdaniem Pani/Pana powinny być podejmowane na rzecz osób i rodzin dotkniętych problemem ubóstwa? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


9. Jaka jest skala problemu uzależnień na terenie Pani/Pana gminy? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


10. Jakie są, Pani/Pana zdaniem, przyczyny występowania problemu uzależnień na terenie Pani/Pana gminy? (prosimy zaznaczyć trzy najistotniejsze przyczyny)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


  1. Jak ocenia Pani/Pan dostępność na terenie gminy niżej wymienionych form wsparcia dla osób dotkniętych uzależnieniami i ich rodzin? 

Konsultacyjne

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Terapeutyczne

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Lecznicze

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Grupy wsparcia

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Kluby abstynenta

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


12. Jakie Pani/Pana zdaniem występują rodzaje uzależnień ?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


13. Jakie działania w Pani/Pana opinii powinny być podejmowane na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


14. Jaki jest Pani/Pana zdaniem poziom bezrobocia w gminie?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


15. Jakie Pani/Pana zdaniem należy podjąć działania w celu poprawy sytuacji osób bezrobotnych w gminie? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


16. Jakie Pani/Pana zdaniem działają na terenie gminy organizacje pozarządowe? (proszę zaznaczyć znane organizacje)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


17. Które działania podejmowane przez organizacje pozarządowe są w Pani/Pana opinii ważne dla mieszkańców gminy? (proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


18. Jak Pani/Pan ocenia dostęp do placówek opieki zdrowotnej

Szpital powiatowy

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Podstawowa opieka zdrowotna (lekarz pierwszego kontaktu)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Poradnie specjalistyczne

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Pogotowie ratunkowe

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Apteka

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Stomatologia i protetyka

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Stomatologia i protetyka

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


19. Czy liczba programów profilaktycznych, prelekcji i kampanii promujących zdrowy styl życia organizowanych na terenie Pani/Pana gminy jest wystarczająca?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


 

Metryczka

1. Płeć

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

2. Wiek

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

3. Wykształcenie

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

4. Miejsce zamieszkania (gmina)

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...


Dziękuję za wypełnienie ankiety!