Program Aktywny samorząd

data wstawienia - 09 marca 2015 r.


MODUŁ II (dawniej program STUDENT)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

 

Wnioski należy składać w terminach:

1) semestr letni 2014/2015 - od 9 marca do 30 marca 2015r.

2) semestr zimowy 2015/2016 - od 1 września do 30 września 2015r.

 

Program „Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 6, 23-210 Kraśnik

81/ 825 58 8081/ 825 58 80 wew. 38 (pok. 31)

81/ 825 58 8081/ 825 58 80 wew. 28 (pok. 30)

UWAGA! CELEM PRAWIDŁOWEGO WYŚWIETLANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA PLIKI NALEŻY ZAPISAĆ A NASTĘPNIE OTWORZYĆ

Do pobrania:

1)     wniosek - POBIERZ

2)     załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu - POBIERZ

3)     załącznik nr 2 - oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

4)     załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni/szkoły - POBIERZ

5)     załącznik nr 4 - oświadczenie o ilości semestrów/półroczy, do których uzyskano pomoc ze środków PFRON - POBIERZ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data wstawienia - 29 sierpnia 2014r

 

UWAGA!! - zbliża się termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Zbliża się termin zakończenia naboru wniosków osób niepełnosprawnych o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”:

Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do PCPR w Kraśniku, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

data wstawienia - 16 czerwca 2014r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd".

W związku z wprowadzonymi przez Radę Nadzorczą PFRON zmianami informujemy, że termin przyjmowania wniosków w module I został skrócony i obecnie upływa w dniu 30 sierpnia.
Bardzo prosimy Wnioskodawców o uwzględnienie tej zmiany w planach dotyczących aplikowania o wsparcie w ramach programu.

Osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON kosztów:

-          zakupu/montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

-          uzyskania prawa jazdy kategorii B,

-          zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

-          szkolenia w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

-          zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-          utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

-          zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-          utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

-          pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu,

prosimy o przyjęcie do wiadomości informacji, że skrócenie terminu zakończenia przyjmowania wniosków nastąpiło w celu sprawniejszej organizacji prac związanych z rozpatrywaniem wniosków, a w efekcie - w celu skrócenia oczekiwania na realizację wnioskowanego wsparcia.

Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których PCPR podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data wstawienia - 06 marca 2014r

MODUŁ II (dawniej  program STUDENT)

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".

 

Wnioski należy składać w terminach:

1) semestr letni 2013/2014 - od 10 marca do 30 marca 2014r.

2) semestr zimowy 2014/2015 - od 01 września do 30 września 2014r.

 

Program „Aktywny samorząd" jest finansowany ze środków PFRON.

Szczegółowe informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Grunwaldzka 6, 23-210 Kraśnik

81/ 825 58 8081/ 825 58 80 wew. 38 (pok. 31)

81/ 825 58 8081/ 825 58 80 wew. 28 (pok. 30)

UWAGA! CELEM PRAWIDŁOWEGO WYŚWIETLANIA ZAŁĄCZNIKÓW DO POBRANIA PLIKI NALEŻY ZAPISAĆ A NASTĘPNIE OTWORZYĆ

Do pobrania:

1)     wniosek - POBIERZ

2)     załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu - POBIERZ

3)     załącznik nr 2 - oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

4)     załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni/szkoły - POBIERZ

5)     załącznik nr 4 - oświadczenie o ilości semestrów/półroczy, do których uzyskano pomoc ze środków PFRON - POBIERZ


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data wstawienia - 26 sierpnia 2013r

Lista rankingowa wniosków ocenionych merytorycznie w ramach realizacji
pilotażowego programu „Aktywny samorząd
- POBIERZ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data wstawienia - 9 kwietnia 2013r

MODUŁ II (dawniej  program STUDENT)Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku informuje, że rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym - MODUŁ II w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd".


Wnioski należy składać w terminach:

1) semestr letni 2012/2013 - od 15 kwietnia do 15 czerwca 2013r.

2) semestr zimowy 2013/2014 - od 01 września do 30 września 2013r.

 

Program „AKTYWNY SAMORZĄD" jest finansowany ze środków PFRON.


Szczegółowe informacje

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Grunwaldzka 6, 23-210 Kraśnik

81/ 825 58 8081/ 825 58 80 wew. 38 (pok. 31)

81/ 825 58 8081/ 825 58 80 wew. 28 (pok. 30)

Do pobrania:

1) wniosek - POBIERZ

2) załącznik nr 1 - oświadczenie o wysokości dochodu - POBIERZ

3) załącznik nr 2 - oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - POBIERZ

4) załącznik nr 3 - zaświadczenie z uczelni (szkoły) - POBIERZ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
data wstawienia - 7 lutego 2013r.


 

 

Nabór wniosków na „Aktywny samorząd" rozpocznie się po przystąpieniu samorządu powiatowego do realizacji programu w 2013r.


Informacja dla osób ubiegających się o pomoc w ramach programu AKTYWNY SAMORZĄD - POBIERZ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data wstawienia - 7 lutego 2013r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data wstawienia - 29 Stycznia 2013r.

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD w 2013 roku


Dnia 17 stycznia 2013r. Rada Nadzorcza PFRON. wprowadziła zmiany w zapisach pilotażowego programu „Aktywny samorząd".  Program obecnie obejmuje m.in. także formy wsparcia przewidziane dotychczas w programie „STUDENT II".

W chwili obecnej czekamy na pozostałe dokumenty tj.: dokument dotyczący kierunków działań oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów programu w odniesieniu do wniosków złożonych w 2013 roku. Dokument ten będzie zawierał m.in.:

 1. wskazanie form wsparcia dofinansowywanych przez PFRON w 2013 roku,

 2. warunki finansowe wsparcia osób niepełnosprawnych, w tym: wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania i minimalnego udziału własnego, sposób zabezpieczenia udzielonego dofinansowania,

 3. termin złożenia przez samorząd powiatowy wystąpienia w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu.


Osoby niepełnosprawne zainteresowane uczestnictwem w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu „STUDENT II" prosimy o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur związanych z realizacją programu.

Aktualna, jednolita treść programu „Aktywny samorząd" znajduje się pod adresem: www.pfron.org.pl


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

data wstawienia - 29 Stycznia 2013r.

 

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD”

Program „Aktywny samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte
w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób niepełnosprawnych.


Formy wsparcia przewidziane i opisane dalej w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych. Dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

 2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

 3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,

 4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,

 5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich,

 6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

I. Nazwa programu
Pilotażowy program „Aktywny samorząd”.

 

 

II. Definicje pojęć:

Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o:

 1. adresacie programu – należy przez to rozumieć osobę niepełnosprawną, która jest uprawniona do ubiegania się o dofinansowanie,

 2. beneficjencie pomocy – należy przez to rozumieć adresata programu, który uzyskał dofinansowanie;

 3. dofinansowaniu – należy przez to rozumieć pomoc finansową ze środków PFRON udzieloną przez realizatora programu;

 4. ewaluacji programu – należy przez to rozumieć ocenę jakości, skuteczności i efektywności programu;

 5. monitorowaniu – należy przez to rozumieć proces systematycznego zbierania i analizowania ilościowych i jakościowych informacji na temat programu w aspekcie finansowym i rzeczowym;

 6. osobie niepełnosprawnej – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);

 7. PFRON– należy przez to rozumieć Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

 8. programie (bez bliższego określenia) – należy przez to rozumieć pilotażowy program „Aktywny samorząd”;

 9. udziale własnym – należy przez to rozumieć wkład finansowy, jaki wnioskodawca zobowiązany jest zaangażować w związku z dofinansowaniem;

 10. osobach w wieku aktywności zawodowej – należy przez to rozumieć pełnoletnie osoby w wieku, w przypadku:

  1. kobiety – do 60 roku życia,
  2. mężczyzny – do 65 roku życia;
 11. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć wnioskującego o dofinansowanie z tym, że:

  • w przypadku niepełnoletnich adresatów programu (dzieci i młodzież do lat 18), wnioskodawcą jest jeden z rodziców sprawujący opiekę nad osobą niepełnosprawną lub opiekun prawny,
  • w przypadku pełnoletnich osób nie posiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, wnioskodawcą jest opiekun prawny;

12. wniosku – należy przez to rozumieć pisemny wniosek wnioskodawcy o przyznanie dofinansowania;

13. wymagalnych zobowiązaniach – należy przez to rozumieć zobowiązania, których termin zapłaty upłynął.

 

 

III. Podstawa prawna programu

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

 

 

IV. Cele programu

 1. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

 2. Cele szczegółowe programu:

  1. likwidacja lub ograniczenie bariery transportowej (obszary: A i E),
  2. przygotowanie beneficjentów pomocy z zaburzeniami ruchu i percepcji wzrokowej do pełnienia różnych ról społecznych poprzez umożliwienie im włączenia się do tworzącego się społeczeństwa informacyjnego (obszary: B1-B4),
  3. likwidacja lub ograniczenie bariery w poruszaniu się, umożliwiające uczestnictwo beneficjentów pomocy w aktywności społecznej albo wzrost lub utrzymanie istniejącej aktywności (obszary: C i D),
  4. umożliwianie beneficjentom pomocy pełnienia różnych ról społecznych poprzez zastosowanie elementów wspierających ich zatrudnienie (obszar F).
 3. Do oceny skuteczności działania programu przyjmuje się następujące wskaźniki (wynik na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego nie wcześniej niż w drugiej połowie roku następującego po roku udzielenia dofinansowania):

  1. rezultatu - liczba osób, dla których w wyniku uczestnictwa w programie zlikwidowane lub zmniejszone zostały bariery uniemożliwiające uczestnictwo w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji,
  2. wpływu – liczba osób niepełnosprawnych, których aktywność społeczna lub zawodowa wzrosła w wyniku uczestnictwa w programie.
 4. Ewaluację programu można przeprowadzić na reprezentatywnej próbie losowej przy użyciu uznanych w nauce metod ewaluacji, także odrębnie dla każdego obszaru.

strona główna » « powrót